Min Arbeid

Facebook Posts

11 maanden geleden

Ministerie van Arbeid

Het ministerie van Arbeid nodigt u hierbij uit aanwezig te zijn ... Zie meerZie minder

Het ministerie van Arbeid nodigt u hierbij uit aanwezig te zijn

1 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Ministerie van Arbeid
ARBEIDSINSPECTIE

Algemene overwerkvergunning Arbeidswet 1963
(DECEMBER OVERWERKVERGUNNING 2017)

Paramaribo, 13 november 2017
AI: 2316/17

HET HOOFD VAN DE ARBEIDSINSPECTIE,

Gelet op:
Artikel 6 lid 1, aanhef en onder b van de Arbeidswet 1963 (G.B. 1963 no. 163, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001 no. 71)

Overwegende:
Dat in bepaalde ondernemingen tegen het einde van het jaar – als gevolg van de nationale feest-
dagen in deze periode – een opeenhoping van werk pleegt voor te komen en dat werkgevers als
gevolg hiervan, voor enkele dagen mogelijk langere werktijden dienen te hanteren.

HEEFT GOEDGEVONDEN:
I Toe te staan dat in afwijking van artikel 3 van de Arbeidswet 1963:
a in winkels, cafés, restaurants en aanhorigheden alsmede aangelegenheden
betrekking hebbende op gemeenschaps, sociale en persoonlijke diensten door
alle werknemers 11 uren per dag arbeid mag worden verricht van 18 tot en met 23 en van 27 tot en met 30 december 2017;
b in brood- en banketbakkerijen door alle werknemers 13 uren per dag arbeid
mag worden verricht van 18 tot en met 23 en van 27 tot en met 30 december 2017 en
c in de ondernemingen, genoemd in de onderdelen a en b van dit artikel, door alle
werknemers ten hoogste 64 uren per week arbeid mag worden verricht in de
voornoemde periodes.

II Van het bepaalde in artikel 1 van deze beschikking mag slechts ten nadele van de
werknemer worden afgeweken, indien hiervoor een specifieke vergunning is verleend.

III Het gebruik maken van deze algemene overwerkvergunning moet geschieden mede met inachtneming van de overige bepalingen in de Arbeidswet 1963 en de rest van de arbeidswetgeving.

IV Te bepalen, dat deze beschikking, die als december Overwerkvergunning 2017 kan worden aangehaald, in het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt en met ingang van 18 december 2017 in werking treedt.

Aan: Alle belanghebbenden Het wnd. hoofd van de Arbeidsinspectie,

Drs. J. Courtar
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

En hoe staat het met de bedrijven,die op een en ander dag een memo plakt voor de neus van de arbeiders,dat ze 12 tot 13 uren lang dienst moet verrichten?hoe staat het daarmee?nog erbij ook op de zondag,zijn jullie als arbeid instantie op de hoogte daar van?ik denk dat slavernij al afgeschaft is,zijn de arbeiders geen mensen?is arbeid instantie echt om de arbeiders te helpen,door de drukking wat sommige werkgevers voor de arbeiders zetten?

1 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

De Wet Minimum Uurloon zal worden herzien. Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid -na toestemming van de Raad van Ministers (RvM)- een tripartiete commissie onder leiding van de jurist Glenn Piroe, onderdirecteur Arbeid, in het leven geroepen.
http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/…
... Zie meerZie minder

De Wet Minimum Uurloon zal worden herzien. Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid -na toestemming van de Raad van Ministers (RvM)- een tripartiete commissie onder leiding van de jurist Glenn Piroe, onderdirecteur Arbeid, in het leven geroepen.
http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/wet-minimumuurloon-wordt-herzien.aspx

1 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Geachte heer/ mevrouw,

SIVIS Suriname doet het weer.
Schrijf u gauw in voor deze training...

Training: Wrijving op de werkvloer
Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd: 8.00u. - 12.00u.
Tarief: SRD 495,-
Trainer: Mw. K. Jap A Joe

Voor inschrijvingen kunt u bellen op: 450052/ 459332

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van deze mail.

Met vriendelijke groet,
SIVIS admin.
... Zie meerZie minder

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Het Ministerie van Arbeid heeft de afgelopen week arbeidsstatistieken geplaatst op zijn website. Hiermee stelt het ministerie voor een breed publiek arbeidsmarktinformatie beschikbaar.
http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/…
http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/documenten/…
... Zie meerZie minder

Het Ministerie van Arbeid heeft de afgelopen week arbeidsstatistieken geplaatst op zijn website. Hiermee stelt het ministerie voor een breed publiek arbeidsmarktinformatie beschikbaar. 
http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/arbeid-geeft-inzichten-in-trends-op-arbeidsmarkt.aspx
http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/documenten/statistieken.aspx

 

Commentaren

Kaajal Ganesh Mariella Mardjoeki

Beste Ministerie van Arbeid, Ik ben jullie website gaan bezoeken adhv dit bericht. Ik heb echt mijn best gedaan om de in het bericht vermeldde arbeidsstatistieken te vinden, maar tevergeefs. Kunnen jullie misschien een link naar die statistieken plaatsen hier in reactie op mijn comment? Ik ga ervan uit dat de statistieke inderdaad ergens online staan, en jullie die kunnen vinden (en het niet een prematuur of onwaar bericht is geweest) Hulp graag?

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Bekendmaking

Het Ministerie van Arbeid brengt het volgende onder uw aandacht. De Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs (afgekort WTBAI) is onlangs afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken (S.B. 2017 no. 42). Deze afkondiging betekent, dat de wet in werking is getreden en dat intermediairs (uitzendbureaus) zich dienen te houden aan de voorwaarden en verplichtingen die in deze wet zijn opgenomen. Een belangrijke verplichting is dat de intermediairs thans in het bezit dienen te zijn van een vergunning om uitzendkrachten ter beschikking te kunnen stellen aan inleners. Deze aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan door de intermediair bij de de Afdeling Vergunningen Intermediairs. In het verzoekschrift gericht aan de Directeur van Arbeid dient de handelsnaam van de intermediair en de naam van de directeur uitdrukkelijk te zijn vermeld alsmede dat men verzoekt om in aanmerking te komen voor een uitzendvergunning. Het verzoekschrift dient ondertekend en gedateerd te zijn en voorzien van alle gegevens van de intermediair zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van de directeur of manager zoals vermeld in het uittreksel van het Bureau voor Burgerzaken, waaronder naam en adres.De volgendegenoemde bescheiden dienen bij het verzoekschrift te zijn toegevoegd:

1. Recente CBB-uittreksel (bevolkingsregistratie) van eigenaar en/of directeur en diens vervanger;

2. Nationaliteitsverklaring van de personen genoemd in sub 1;

3. Kopie ID-kaart/kopie paspoort van de personen genoemd in sub 1;

4. Uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken betrekking hebbende op:

a. de uitzendorganisatie;

b. andere bedrijven die de personen genoemd in sub 1 uitoefenen;

5. Kopie stortingsbewijs van de heffing ad SRD 300, - (driehonderd Surinaamse Dollars) bij de Centrale Bank van Suriname.

6. Bewijs van goed gedrag van de personen genoemd in sub 1;

7. Verklaring van ‘vrij van belasting’ dan wel andere stukken waaruit de voldoening van de belastingplicht blijkt, afgegeven door de Dienst der Belastingen als het gaat om personen of organisaties die reeds actief zijn;

8. een modelarbeidsovereenkomst die de intermediair zal gebruiken voor uitzendkrachten, waarin de wederzijdse verplichtingen van de intermediair en de uitzendkracht uit de WTBAI tot uitdrukking komen.

9. Drie (3) recente bankafschriften met een beschikbaar saldo van minimaal SRD 20.000Bij de indiening van de vergunning aanvraag dienen de hiervoor genoemde bescheiden compleet te zijn om een vlotte afhandeling te kunnen bewerkstelligen. De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 oktober 2017 van maandag t/m woensdag tijdens kantooruren tussen 08:00 en 12:00 uur bij de Afdeling Vergunningen Intermediairs gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat 52 te Paramaribo. Er zal eerst een voorregistratie plaatsvinden middels het invullen van een formulier dat op de website van het Ministerie van Arbeid te downloaden is. De indiening geschiedt middels afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen naar het nummer 08759304.Afdeling Voorlichting

van het Ministerie van Arbeid
... Zie meerZie minder

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Timeline Photos ... Zie meerZie minder

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Arbeid geeft toestemming langere werktijden
in verband met komende feestdagen

Het Ministerie van Arbeid geeft met de publicatie van de Algemene Overwerkvergunning in het Staatsblad, toestemming aan bedrijven om langere werktijden te hanteren in verband met de komende feestdagen. Door de verwachte drukte mogen bepaalde bedrijven hun personeel langer arbeid laten verrichten en wel in de periode van 19 tot en met 30 december, met uitzondering van 24, 25 en 26 december 2016.

In deze periode is het toegestaan om het personeel van onder andere winkels, cafĂ©s, en restaurants maximaal 11 uren per dag arbeid te laten verrichten, terwijl de werknemers van brood- en banketbakkerijen zelfs 13 uren per dag arbeid mogen verrichten. In geen geval mag in voornoemde periode een werknemer langer dan 64 uren per week arbeid verrichten. Dit aantal uren heeft betrekking op zowel de normale- als overwerkuren. Indien de werkgever in plaats van overwerk kiest voor ploegendienst, dient hij wel schriftelijke “Goedkeuring Werktijdenregeling” te hebben van het hoofd van de Arbeidsinspectie. Ploegendienst of werken in shift verband houdt in dat de werkgever zijn werknemers in ploegen laat werken. In dat geval mag het personeel niet langer werken dan 8Âœ uur per dag of 48 uren per week.

Het ministerie wenst te benadrukken dat deze Algemene Overwerkvergunning geen vrijbrief is naar werkgevers toe om in strijd te handelen met de bepalingen gericht op overwerkvergoeding. Voor overwerk dient minimaal anderhalf maal het vastgesteld loon te worden betaald. Op zondag en op de feestdagen moet de werkgever tenminste tweemaal het vastgestelde loon betalen. In alle andere gevallen waarin de werknemer op de zondag moet werken, ook al is er geen sprake van overwerk, moet de werknemer het dubbele van het vastgesteld loon krijgen. In dezelfde werkweek moet de werknemer ook nog een andere vrije dag toegekend krijgen.

Het ministerie is al jarenlang bekend met de behoefte van bedrijven naar langere werktijden in deze periode van het jaar. Dit is de reden waarom het ministerie jaarlijks in de maand december middels de publicatie van de Algemene Overwerkvergunning inspeelt op deze behoefte. De Arbeidsinspectie zal streng erop toezien dat werkgevers het maximaal aangegeven uren voor het verrichten van arbeid niet overschrijden. Tevens zal strenge controle worden uitgeoefend op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op overwerkvergoeding. Ook zal op worden toegezien dat werknemers minimaal een halfuur schaften telkens om de vijf uren arbeid te hebben verricht.

Paramaribo, 14 december 2016

Afdeling Voorlichting
Ministerie van Arbeid
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Bestaat er enige mogelijkheid waarbij het 48 urige regel per week wordt gebypassed??

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Van harte gefeliciteerd met uw jaardag ODOD Dallas Bauer ... Zie meerZie minder

Van harte gefeliciteerd met uw jaardag ODOD Dallas BauerImage attachment

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Stakingsrecht nader toegelicht

Naar aanleiding van de opmerkingen die ten aanzien van de behandeling van wetsontwerpen in de afgelopen week in de media zijn verschenen over het stakingsrecht, heeft de minister van Arbeid, dhr. drs. Soewarto Moestadja, de behoefte geconstateerd om vooruitlopend op de publicatie van de goedgekeurde wetten, de gemeenschap te informeren, zodat de ongerustheid, die eventueel zou zijn ontstaan, terstond wordt weggenomen.
http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/…
... Zie meerZie minder

Stakingsrecht nader toegelicht 

Naar aanleiding van de opmerkingen die ten aanzien van de behandeling van wetsontwerpen in de afgelopen week in de media zijn verschenen over het stakingsrecht, heeft de minister van Arbeid, dhr. drs. Soewarto Moestadja, de behoefte geconstateerd om vooruitlopend op de publicatie van de goedgekeurde wetten, de gemeenschap te informeren, zodat de ongerustheid, die eventueel zou zijn ontstaan, terstond wordt weggenomen. 
http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/stakingsrecht-nader-toegelicht.aspx

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Een grote groep van ontslagen arbeiders van de Suralco heeft met succes de trainingen Basis Koeltechniek en Gas, Water en Sanitair (GAWASA) van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) met succes afgerond.http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/… ... Zie meerZie minder

Een grote groep van ontslagen arbeiders van de Suralco heeft met succes de trainingen Basis Koeltechniek en Gas, Water en Sanitair (GAWASA) van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) met succes afgerond.http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/arbeid-mobiliseert-baanverliezers-voor-terugkeer-op-arbeidsmarkt.aspx

 

Commentaren

Dit het bewijs dat de uitspraak Surinamers zijn lui niet klopt Ga zo door

2 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Arbeid treft voorbereidingen voor participatie in regionaal arbeidsmarktinformatiesysteem
http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/…
... Zie meerZie minder

Arbeid treft voorbereidingen voor participatie in regionaal arbeidsmarktinformatiesysteem  
http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/arbeid-treft-voorbereidingen-voor-participatie-in-regionaal-arbeidsmarktinformatiesysteem.aspx

 

Commentaren

HELLO Weet iemand Hoe maak je een referentie voor een werkgever ot Nederland?

3 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Moestadja en VSB praten over arbeidsverhoudingen in relatie tot huidige situatie

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid en het nieuw bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) onder leiding van Bryan Renten hebben bij een kennismaking van gedachten gewisseld over onder andere de arbeidsverhoudingen in relatie tot de huidige economische situatie. http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/…
... Zie meerZie minder

Moestadja en VSB praten over arbeidsverhoudingen in relatie tot huidige situatie 

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid en het nieuw bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) onder leiding van Bryan Renten hebben bij een kennismaking van gedachten gewisseld over onder andere de arbeidsverhoudingen in relatie tot de huidige economische situatie.  http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/moestadja-en-vsb-praten-over-arbeidsverhoudingen-in-relatie-tot-huidige-situatie.aspx

3 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Minister Moestadja verkeert in blakende gezondheid

Sinds de melding van de wijziging en herschikking van het ministersteam door de president, wordt het ministerie van Arbeid geconfronteerd met geruchten op onder andere sociale media over de vervanging van de minister van Arbeid, de heer Soewarto Moestadja om redenen die betrekking zouden hebben op zijn gezondheidstoestand. Naar aanleiding van deze geruchten die nu ook door krant worden gepubliceerd, maakt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid bekend dat minister Moestadja in blakende gezondheid verkeert. Berichten als zou hij zich om gezondheidsredenen terug willen trekken als minister van Arbeid mogen daarom pertinent naar het rijk der fabelen worden verwezen. Sinds het aanvaarden van het ambt van minister van Arbeid op 4 september 2015, is Moestadja elke dag present om zich te kwijten van zijn taak ter harmonisering van de arbeidsverhoudingen, het aanscherpen van arbeidsbescherming en de bevordering van werkgelegenheid in ons land. De afdeling Voorlichting wenst de samenleving te informeren dat er tot heden geen bespreking heeft plaats gehad tussen minister Moestadja en de president over zijn eventuele vervanging.

Met deze mededeling hoopt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid dat de ruis die is ontstaan naar aanleiding van de geruchten is weggewerkt en de focus op de ingezette weg door het ministerie van Arbeid kan worden gecontinueerd.

Paramaribo, 14 september 2016,

Afdeling voorlichting van het ministerie van Arbeid
... Zie meerZie minder

Minister Moestadja verkeert in blakende gezondheid

Sinds de melding van de wijziging en herschikking van het ministersteam door de president, wordt het ministerie van Arbeid geconfronteerd met geruchten op onder andere sociale media over de vervanging van de minister van Arbeid, de heer Soewarto Moestadja om redenen die betrekking zouden hebben op zijn gezondheidstoestand. Naar aanleiding van deze geruchten die nu ook door krant worden gepubliceerd, maakt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid bekend dat minister Moestadja in blakende gezondheid verkeert. Berichten als zou hij zich om gezondheidsredenen terug willen trekken als minister van Arbeid mogen daarom pertinent naar het rijk der fabelen worden verwezen. Sinds het aanvaarden van het ambt van minister van Arbeid op 4 september 2015, is Moestadja elke dag present om zich te kwijten van zijn taak ter harmonisering van de arbeidsverhoudingen, het aanscherpen van arbeidsbescherming en  de bevordering van werkgelegenheid in ons land. De afdeling Voorlichting wenst de samenleving te informeren dat er tot heden geen bespreking heeft plaats gehad tussen minister Moestadja en de president over zijn eventuele vervanging.  

Met deze mededeling hoopt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid dat de ruis die is ontstaan naar aanleiding van de geruchten is weggewerkt en de focus op de ingezette weg door het ministerie van Arbeid kan worden gecontinueerd.   

Paramaribo, 14 september 2016, 

Afdeling voorlichting van het ministerie van Arbeid

3 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft vanmorgen theses in ontvangst genomen van twee afgestudeerden die hun bachelor opleiding Rechten hebben afgrond aan de Anton de Kom Universiteit. Beide theses hebben betrekking op het arbeidsrecht. De onderwerpen van de theses zijn: “ Het recht op arbeid voor mensen met een beperking” en “De rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst” http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/… ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Multiculturalisering zorgt voor multi niet-functionering van onze samenleving, Gave van Vrede van Jezus Christus: Wij leven nog steeds, heel pijnlijk, in een ‘vredeloze wereld’. Onze Vader die in de Hemel Zijt, leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwaad. Het woord cultuur is voor vooral mensen in/uit de tropen ‘heilig’, gevoelsmensen, puur natuur. Wij zijn en blijven allemaal onvolmaakt, Creatie van de Schepper van Hemel en Aarde (SHA). In de jaren dertig van de vorige eeuw was het c-woord voor een bepaalde persoon (A.H.) heilig. Er is geen literatuur aangaande de modus operandi van de duivel, met alle dramatische gevolgen vandien onder de mensheid hier op aarde. Voorbeeld: ‘ieder huis heeft zijn kruis’, een zeer ernstige onderschatting van de uiterst sluwe en vernietigende modus operandi van de duivel. Het kruis symboliseert de ‘essentie van de geboorte van Jezus Christus onder ons niet’, die ‘niets te maken heeft met LIJDEN’. Zijn Vader, Onze Vader die in de Hemel Zijt is geen Schepper van LIJDEN maar van “VREDE”. Zonder vrede kunnen wij onszelf niet lief hebben want wij zijn allemaal ‘onvolmaakt’. De Bijbel is een leidraad voor ons christelijk geloof en ‘geen doelstelling’ - letterlijke interpretatie daarvan (extreem denken en handelen). Die is voor 70% geschreven op basis van de ‘Gevolgen van MISKENNING van de Gave van VREDE van Jezus Christus’. De gezegde had moeten zijn: “Ieder Huis heeft de ERKENNING en BELEVING van de Gave van VREDE van Jezus Christus”. Het c-woord was Ă©Ă©n van de twee belangrijkste oorzaken van vooral de Tweede Wereldoorlog, helaas is er geen literatuur daaromtrent. De Koning der Vlammen van het Eeuwig LIJDEN heeft zich genesteld binnen de beleving van het woord in kwestie onder de mens. Wij met z’n allen dienen verlost te worden van het c-woord voordat het helemaal te laat is, medio tweede helft van deze eeuw, vooral voor de toekomst van alle opgroeiende kinderen hier op aarde. Al heel lang gebruik ik dat woord niet meer in mijn vocabulaire, nergens in ons Koninkrijk of daarbuiten. De meeste arme mensen in de wereld wonen in de tropen. De grote verschillen in de beleving van dat woord onder veel volkeren hebben altijd geleid, en zullen ‘door al onze onvolmaaktheden’ steeds gaan leiden tot afschuwelijke oorlogen in belang van die ene koning, ‘geheel tegen de wil van de Schepper van Hemel en Aarde’. Hij die alles wat hier op AARDE LEEFT IN VREDE HEEFT GESCHAPEN. Het c-woord is doordrenkt met tonnen menselijk bloed gevloeid hier op aarde in belang van die ene koning. In plaats van dat woord dienen wij het te gaan hebben over “Erfelijke Normen en Waarden” van alle volkeren in wereld. “Beleven van onze Erfelijke Normen en Waarden (ENW)”, “Binnen de Gave van VREDE van Jezus Christus”, “zijn wij allemaal gered hier op aarde en voor onze levensverandering na de dood”. Wij mensen zijn geen robots, die zijn en zullen in alle mogelijke tijden “ZIELLOOS blijven”. Alles wat leeft hier op aarde heeft een ziel, Creatie van de SHA. Hij heeft ons niet geschapen naar Zijn fysieke evenbeeld, Hij heeft geen fysiek want Hij is “ONSTERFELIJK in de ruimste zin van het woord”. Deze planeet heeft uiteraard ook een ZIEL. Hij heeft ons naar het “Evenbeeld van Zijn ZIEL geschapen”. Wij zijn niet de enige levende wezens Hier Buiten de Hemel. Onze Ziel is ONSTERFELIJK maar niet ALMACHTIG zoals die van Hem. De Koning der LIJDEN en zijn ‘sequazen’ (assistenten uit de Hel lopende in vlees en bloed hier op aarde), jagen 24 uur per dag op de ZIEL van ieder kind van de SHA, vooral onder gelovigen. Zielen die hij nodig heeft om zijn Eeuwige Vlammen der LIJDEN te sterken en in stand te houden. Binnen de Gave van VREDE van Jezus Christus heeft de SHA ons “COLLECTIEVE”, en “geen individuele MACHT gegeven” om die Vlammen voor Eeuwig te Doven. Ons Eeuwig Leven dat zal volgen na onze levensverandering, waar wij en al onze dierbaren in “VREDE wensen te gaan RUSTEN”. “Eeuwig RUSTEN in het Hemelse Paradijs, Binnen de Gave van VREDE van Jezus Christus, met de Zegening van Hem, Schepper van Hemel en Aarde”. A.C. Stamper (onafhankelijke onderzoeker Koninkrijksrelaties, Discipel en de waarheid Binnen de Gave van VREDE van Jezus Christus)

3 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Arbeidstip:

Vakantiejobbers mogen geen gevaarlijk arbeid verrichten. Onder gevaarlijke arbeid wordt onder andere verstaan: bouwwerkzaamheden, vellen van bomen, werken op elektrische apparaten, en het bedienen van machines en hijskranen. Vakantiejobbers mogen ook niet belast worden met werkzaamheden waarbij er gevaar is voor blootstelling aan zieke dieren, insecten en giftige planten. Vakantiejobbers mogen worden aangetrokken voor lichte werkzaamheden die de gezondheid, het leven, veiligheid en moraal van de vakantiejobber niet in gevaar brengen.
De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

zo worden ze lui lakken en gaan nooit hard willen werken voor hun geld .wie betaald medisched kosten bij ongeluk tijdens de lichte werkzaamheden van deze kinderen

3 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

De voorzitter van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), Watti Deets, heeft vandaag het jaarverslag 2015 aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Bij deze gelegenheid was de totale raad aanwezig. Uit het verslag blijkt dat de raad in 2015 heeft bemiddeld in 16 arbeidsgeschillen tussen werkgevers en vakbonden. In twee afzonderlijke gevallen heeft de BR hulp en bijstand verleend aan vakbonden.http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/… ... Zie meerZie minder

De voorzitter van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), Watti Deets, heeft vandaag het jaarverslag 2015 aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Bij deze gelegenheid was de totale raad aanwezig. Uit het verslag blijkt dat de raad in 2015 heeft bemiddeld in 16 arbeidsgeschillen tussen werkgevers en vakbonden. In twee afzonderlijke gevallen heeft de BR hulp en bijstand verleend aan vakbonden.http://www.gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/bemiddelingsraad-biedt-jaarverslag-2015-aan-minister-moestadja-van-arbeid.aspxImage attachment

3 jaren geleden

Ministerie van Arbeid

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft vandaag het nieuw bestuur van de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) geĂŻnstalleerd. Het bestuur staat onder leiding van Imro Smith. Bij deze gelegenheid heeft de minister het nieuw bestuur opgeroepen om tegen de achtergrond van de huidige situatie in het land meer dan eens te werken aan de zichtbare invulling van werkgelegenheid binnen de sector Toerisme. http://gov.sr/ministerie-van-arbeid/actueel/… ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Anielpersad Lachman

The Custom Facebook Feed plugin