BIinnenlandse Zaken Overheid

Facebook Posts

Persbericht

Glenn Gersie treed terug als Governor CBvS

De president van de Republiek Suriname Z.E. Desiré Delano Bouterse heeft op 12 februari 2019, in aanwezigheid van de minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, een onderhoud gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname(CBvS), Glenn Gersie.
Tijdens dit gesprek is er gesproken over het functioneren van de laatstgenoemde monetaire autoriteit. Het onderhoud tussen de president en de governor van de bank heeft geresulteerd in het terugtreden van Gersie als governor van de CBvS. Het staatshoofd bedankte Gersie voor zijn bijdrage aan de CBvS in het bijzonder en aan de Republiek Suriname in het algemeen.
Op instructie van president Bouterse zal minister Hoefdraad zaken met Gersie afhandelen.

Paramaribo, 13 februari 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

Glenn Gersie treed terug als Governor CBvS

De president van de Republiek Suriname Z.E. Desiré Delano Bouterse heeft op 12 februari 2019, in aanwezigheid van de minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, een onderhoud gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname(CBvS), Glenn Gersie. 
Tijdens dit gesprek is er gesproken over het functioneren van de laatstgenoemde monetaire autoriteit. Het onderhoud tussen de president en de governor van de bank heeft geresulteerd in het terugtreden van Gersie als governor van de CBvS. Het staatshoofd bedankte Gersie voor zijn bijdrage aan de CBvS in het bijzonder en aan de Republiek Suriname in het algemeen. 
Op instructie van president Bouterse zal minister Hoefdraad zaken met Gersie afhandelen. 

Paramaribo, 13 februari 2019 

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT

Persbericht

BGA formuleert opnieuw genderbeleid

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) formuleert opnieuw een genderbeleidsdocument. Dit gebeurt in het project ‘Formuleren van een Gendervisie/genderbeleid 2021-2035’. Het document is bedoeld om te bepalen wat het bureau, samen met stakeholders, in 2035 wil hebben bereikt op het gebied van gendergelijkheid. Het huidige genderbeleidsdocument dateert van 2013.
Er zijn zes prioriteitsgebieden geïdentificeerd, maar dit kan veranderen. “Wij zullen nog besprekingen houden met onze stakeholders en met hun nagaan of zij ermee eens zijn”, zegt Shiefanja Jahangier, onderhoofd van het BGA. “Het is dus mogelijk dat er meer prioriteitsgebieden bij komen of er een van de lijst wordt gehaald. De stakeholders zijn in feite alle ministeries en daarnaast religieuze organisaties die gendergelijkheid nastreven.”
In aanloop naar de formulering van het beleidsdocument zijn verschillende stappen ondernomen. “In de eerste fase van de uitvoering van dit project is in samenwerking met het Canadian Executive Service Organization (CESO), het BGA-personeel, IWGDS, ABS en de gender focal points van de ministeries verantwoordelijk voor de vijf themagebieden (Gezondheid, Arbeid, Inkomen en Armoedebestrijding, Zeggenschap en Besluitvorming, Onderwijs, Opvoeding en Vorming, Geweld) getraind in result based management en gender equality”, aldus Jahangier.
Het BGA is nu in de fase van de afronding van het eerste concept van het beleidsdocument. Na goedkeuring van de leiding van het ministerie zal het document gepresenteerd worden aan de stakeholders voor feedback. De bijeenkomsten zullen zowel in Paramaribo als in de districten plaatsvinden. Het project ‘Formuleren van een Gendervisie/genderbeleid 2021-2035’ wordt gefinancierd door het Canadafonds.

Paramaribo, 12 februari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

BGA formuleert opnieuw genderbeleid

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) formuleert opnieuw een genderbeleidsdocument. Dit gebeurt in het project ‘Formuleren van een Gendervisie/genderbeleid 2021-2035’. Het document is bedoeld om te bepalen wat het bureau, samen met stakeholders, in 2035 wil hebben bereikt op het gebied van gendergelijkheid. Het huidige genderbeleidsdocument dateert van 2013.
Er zijn zes prioriteitsgebieden geïdentificeerd, maar dit kan veranderen. “Wij zullen nog besprekingen houden met onze stakeholders en met hun nagaan of zij ermee eens zijn”, zegt Shiefanja Jahangier, onderhoofd van het BGA. “Het is dus mogelijk dat er meer prioriteitsgebieden bij komen of er een van de lijst wordt gehaald. De stakeholders zijn in feite alle ministeries en daarnaast religieuze organisaties die gendergelijkheid nastreven.”
In aanloop naar de formulering van het beleidsdocument zijn verschillende stappen ondernomen. “In de eerste fase van de uitvoering van dit project is in samenwerking met het Canadian Executive Service Organization (CESO), het BGA-personeel, IWGDS, ABS  en de gender focal points van de ministeries verantwoordelijk voor de vijf themagebieden (Gezondheid, Arbeid, Inkomen en Armoedebestrijding, Zeggenschap en Besluitvorming, Onderwijs, Opvoeding en Vorming, Geweld) getraind in result based management en gender equality”, aldus Jahangier.
Het BGA is nu in de fase van de afronding van het eerste concept van het beleidsdocument. Na goedkeuring van de leiding van het ministerie zal het document gepresenteerd worden aan de stakeholders voor feedback. De bijeenkomsten zullen zowel in Paramaribo als in de districten plaatsvinden. Het project ‘Formuleren van een Gendervisie/genderbeleid 2021-2035’ wordt gefinancierd door het Canadafonds.

Paramaribo, 12 februari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

Persbericht

President Bouterse houdt voeling in volksbuurten

President Desiré Delano Bouterse heeft zich georiënteerd in enkele volksbuurten in Paramaribo. De veldbezoeken van de president zijn bedoeld om knelpunten bij de uitvoering van het overheidsbeleid in de verschillende gebieden te identificeren. De president heeft meermaals aangegeven dat het beleid gericht is op de kwaliteit van het leef- en woongenot van burgers.
De regeringsleider heeft op zondag 10 februari uitgebreide sessies gehouden met buurtbewoners van Menkendam, Latour, Pont Buiten, Ramgoelam, Livorno en Land van Dijk. Er is onder andere gesproken over verschillende projecten die in uitvoering zijn in de gebieden. Tijdens de bezoeken is ook van inzichten gewisseld en zijn er oplossingsmodellen aangedragen.
De president heeft burgers op het hart gedrukt om elkaar niet in de weg te staan, maar om het pad van samenwerking in het belang van het gemeenschapsbelang te kiezen. Het gaat bij hem niet om wie iets doet, maar dat er ontwikkeling wordt gebracht in de gebieden. “Als het ziekenhuis niet komt kan niemand er gebruik van maken, maar wanneer het er is kan iedereen van de nodige zorg genieten.”
Tijdens de sessies heeft de president ook personen aangehoord met problemen van persoonlijke of sociale aard. Deze informatie heeft hij meegenomen en er zal via de werkarmen gewerkt worden aan oplossingen. Aan de sessies hebben ook geparticipeerd districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West en ressortraadsleden.

Paramaribo, 12 februari 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

President Bouterse houdt voeling in volksbuurten

President Desiré Delano Bouterse heeft zich georiënteerd in enkele volksbuurten in Paramaribo. De veldbezoeken van de president zijn bedoeld om knelpunten bij de uitvoering van het overheidsbeleid in de verschillende gebieden te identificeren. De president heeft meermaals aangegeven dat het beleid gericht is op de kwaliteit van het leef- en woongenot van burgers.
De regeringsleider heeft op zondag 10 februari uitgebreide sessies gehouden met buurtbewoners van Menkendam, Latour, Pont Buiten, Ramgoelam, Livorno en Land van Dijk. Er is onder andere gesproken over verschillende projecten die in uitvoering zijn in de gebieden. Tijdens de bezoeken is ook van inzichten gewisseld en zijn er oplossingsmodellen aangedragen.
De president heeft burgers op het hart gedrukt om elkaar niet in de weg te staan, maar om het pad van samenwerking in het belang van het gemeenschapsbelang te kiezen. Het gaat bij hem niet om wie iets doet, maar dat er ontwikkeling wordt gebracht in de gebieden. “Als het ziekenhuis niet komt kan niemand er gebruik van maken, maar wanneer het er is kan iedereen van de nodige zorg genieten.”
Tijdens de sessies heeft de president ook personen aangehoord met problemen van persoonlijke of sociale aard. Deze informatie heeft hij meegenomen en er zal via de werkarmen gewerkt worden aan oplossingen. Aan de sessies hebben ook geparticipeerd districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuid-West en ressortraadsleden.

Paramaribo, 12 februari 2019 

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUTImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Pres ne arki a people moro !!!

Pfffffff

Persbericht

Genderstakeholders hebben platform voor overleg in Nickerie

Vele Nickerianen hebben meegewerkt en meegedaan aan de activiteiten die door het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) Nickerie en Paramaribo zijn geïnitieerd. “Daarmee heeft u gezamenlijk telkenmale te kennen gegeven dat u het belangrijk vindt om de geweldproblematiek in dit district weg te werken. Wij hebben met die gezamenlijke acties geconstateerd dat uw betrokkenheid groot is. En dat is nu wat juist nodig is om progressie te kunnen boeken in het wegwerken van geweld, vooral tegen vrouwen en meisjes”. Woorden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) bij de installatie van het Gender Platform en het bijbehorende Coördinatieteam in Nickerie vorige week.
Het Gender Platform Nickerie is een samenwerking- en overlegstructuur waarbij stakeholders (overheidsorganisaties, niet-overheidsorganisaties en individuen) zich buigen over gendervraagstukken in het district. Het doel hiervan is bij te dragen aan het bereiken van gendergelijkheid op verschillende gebieden en niveaus.
Het platform heeft tot taak het identificeren van de genderongelijkheden in Nickerie, het aandragen van oplossingsvoorstellen en in platformverband besluiten nemen over de te ondernemen acties, alsook het uitvoeren, monitoren en evalueren van de acties.
Het platform bestaat uit gender stakeholders van het district Nickerie en wordt geleid door een coördinatieteam bestaande uit 10 leden, waarvan 5 van overheidsorganisaties en 5 van niet-overheidsorganisaties of individuen. Het coördinatieteam wordt voorgezeten door BGA Nickerie, samen met 2 covoorzitters. Het coördinatieteam heeft een zittingsduur van 3 jaar.
Op 21 mei 2016 heeft het ministerie van Biza in het kader van 8 maart, Internationale dag van de vrouw, BGA Nickerie heropend. Daarnaast hebben 15 prominente Nickerianen zich gecommitteerd aan de HeForShe Campagne, wat ook een teken is om aan te geven dat ook zij bereid zijn mee te helpen het vraagstuk van geweld op te lossen.

Paramaribo, 11 februari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Biza brainstormt samen met stakeholders over bevolkingsbeleid

Met ondersteuning van de Small Grants Program en United Nation Population Fund heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de jaarlijkse Breakfast Meeting georganiseerd om met de diverse stakeholders van gedachten te wisselen over het bevolkingsbeleid van Suriname.
De minister gaf in zijn openingsspeech aan dat in 1994, tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (afgekort ICPD) er een keerpunt hierin kwam. De reikwijdte van de beleidsdiscussies werd vergroot. Gezinsplanning werd meer een onderdeel van het totale pakket van reproductieve gezondheid en sociale ontwikkeling. Regeringen, waaronder die van Suriname, hebben zich daaraan gecommitteerd. Het actieprogramma van de Cairo Program of Action is ambitieus en daarmee voor vele landen moeilijk uitvoerbaar. Eén van de gebieden betreft de internationale migratie. Grote aantallen migranten, gedocumenteerd of niet gedocumenteerd, blijven uitgesloten van volledige deelname aan hun samenleving van bestemming.
“We zouden met recht kunnen stellen dat Suriname een migratieland is, denkt u maar aan de koloniale periode toen slaven gedwongen werden om van hun thuisland naar Suriname te verhuizen. Daarna kwamen de contractanten al dan niet gedwongen, of op zijn minst misleid.
Het vraagstuk met betrekking tot migratie is voor Suriname en vele andere landen nog niet van de baan. Sterker nog, voor de verdere ontwikkeling van Suriname wordt migratie als “game changer” gezien. Het is om die reden noodzakelijk dat wij ons samen in die migratie vraagstukken verdiepen, zodat wij ook adequate antwoorden daarop kunnen vinden”, sprak de bewindsman.
Om het belang van migratie ook internationaal te accentueren heeft de Surinaamse regering, evenals 159 andere landen, zich recent gecommitteerd aan de Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration. Het wereldwijde compact omvat 23 doelstellingen voor een beter beheer van migratie op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De Conferentie werd in Marrakesh (Marokko) gehouden op 10 en 11 december 2018.

Paramaribo, 24 januari 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Biza brainstormt samen met stakeholders over bevolkingsbeleid

Met ondersteuning van de Small Grants Program en United Nation Population Fund heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de jaarlijkse Breakfast Meeting georganiseerd om met de diverse stakeholders van gedachten te wisselen over het bevolkingsbeleid van Suriname. 
De minister gaf in zijn openingsspeech aan dat in 1994, tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (afgekort ICPD) er een keerpunt hierin kwam. De reikwijdte van de beleidsdiscussies werd vergroot. Gezinsplanning werd meer een onderdeel van het totale pakket van reproductieve gezondheid en sociale ontwikkeling. Regeringen, waaronder die van Suriname, hebben zich daaraan gecommitteerd. Het actieprogramma van de Cairo Program of Action is ambitieus en daarmee voor vele landen moeilijk uitvoerbaar. Eén van de gebieden betreft de internationale migratie. Grote aantallen migranten, gedocumenteerd of niet gedocumenteerd, blijven uitgesloten van volledige deelname aan hun samenleving van bestemming.
“We zouden met recht kunnen stellen dat Suriname een migratieland is, denkt u maar aan de koloniale periode toen slaven gedwongen werden om van hun thuisland naar Suriname te verhuizen. Daarna kwamen de contractanten al dan niet gedwongen, of op zijn minst misleid.
Het vraagstuk met betrekking tot migratie is voor Suriname en vele andere landen nog niet van de baan. Sterker nog, voor de verdere ontwikkeling van Suriname wordt migratie als “game changer” gezien. Het is om die reden noodzakelijk dat wij ons samen in die migratie vraagstukken verdiepen, zodat wij ook adequate antwoorden daarop kunnen vinden”, sprak de bewindsman.
Om het belang van migratie ook internationaal te accentueren heeft de Surinaamse regering, evenals 159 andere landen, zich recent gecommitteerd aan de Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration. Het wereldwijde compact omvat 23 doelstellingen voor een beter beheer van migratie op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De Conferentie werd in Marrakesh (Marokko) gehouden op 10 en 11 december 2018.

Paramaribo, 24 januari 2019 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

om dat te doen moet je eerst brains met de nodige common sense hebben....

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

 

Commentaren

Jaliens Zefania Vera Soelaeman Manisha Nannan Dinesh Boedhoe

Sharona Avishar

Amanda Karso Jenn P Khan Fabiënne Seb Soedardjo

PERSBERICHT

Veel voordelen voor burgers met eID

Burgers zullen bij de invoering veel voordelen ondervinden van de nieuwe elektronische ID-kaart (eID), die binnenkort zal worden geïntroduceerd. Bij de aanvraag hoeven zij niet meer helemaal naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) te Paramaribo af te reizen. De aanvragen kunnen eenvoudig gedaan worden bij het Bureau voor Burgerzaken (bvb) waar zij staan ingeschreven. Een veiligheidsvoordeel is dat er bij verlies van een eID niet meer gevreesd hoeft te worden voor namaak of vervalsing.
De ID-wet is op 20 december 2018 met 28 algemene stemmen aangenomen door het parlement. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt in een interview dat ons huidige ID-kaart in sommige landen niet wordt geaccepteerd als bewijs van legitimatie. Om aan de internationale standaarden te kunnen voldoen, is Suriname als land genoodzaakt de huidige ID-kaart te vervangen.
In tegenstelling tot de huidige ID-kaart, zullen in de eID de persoonsgegevens digitaal op een ingebouwde chip worden opgeslagen. Hierdoor wordt de aanvraag voor uittreksels overbodig. Daarnaast zullen de biometrische gegevens worden opgeslagen. Het gaat om gezichtsherkenning en om de vingerafdruk.
Minister Noersalim heeft zich ook sterk gemaakt om met het aspect gendergelijkheid rekening te houden. Zo kunnen getrouwde vrouwen bij de eID hun meisjesnaam laten opnemen. De familienaam van hun echtgenoot (de getrouwde naam) wordt ook vermeld, maar gehuwde vrouwen worden niet meer verplicht om eerst de naam van hun echtgenoot en dan die van henzelf te vermelden.

Paramaribo, 11 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Veel voordelen voor burgers met eID

Burgers zullen bij de invoering veel voordelen ondervinden van de nieuwe elektronische ID-kaart (eID), die binnenkort zal worden geïntroduceerd. Bij de aanvraag hoeven zij niet meer helemaal naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) te Paramaribo af te reizen. De aanvragen kunnen eenvoudig gedaan worden bij het Bureau voor Burgerzaken (bvb) waar zij staan ingeschreven. Een veiligheidsvoordeel is dat er bij verlies van een eID niet meer gevreesd hoeft te worden voor namaak of vervalsing.
De ID-wet is op 20 december 2018 met 28 algemene stemmen aangenomen door het parlement. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt in een interview dat ons huidige ID-kaart in sommige landen niet wordt geaccepteerd als bewijs van legitimatie. Om aan de internationale standaarden te kunnen voldoen, is Suriname als land genoodzaakt de huidige ID-kaart te vervangen.
In tegenstelling tot de huidige ID-kaart, zullen in de eID de persoonsgegevens digitaal op een ingebouwde chip worden opgeslagen. Hierdoor wordt de aanvraag voor uittreksels overbodig. Daarnaast zullen de biometrische gegevens worden opgeslagen. Het gaat om gezichtsherkenning en om de vingerafdruk.
Minister Noersalim heeft zich ook sterk gemaakt om met het aspect gendergelijkheid rekening te houden. Zo kunnen getrouwde vrouwen bij de eID hun meisjesnaam laten opnemen. De familienaam van hun echtgenoot (de getrouwde naam) wordt ook vermeld, maar gehuwde vrouwen worden niet meer verplicht om eerst de naam van hun echtgenoot en dan die van henzelf te vermelden.

Paramaribo, 11 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Ashan Ramdat

Ik weet niet als ik achter ben met info, wanneer zal dit van start gaañ?betekend dat van een ieder nu vervangen moet worden of alleen de vervallen en verloren ID's

Een goed idee dat gehuwde vrouwen niet meer verplicht worden om eerst de naam van hun echtgenoot en dan die van henzelf te vermelden.

Anousch Waidoe

Lieneke Doelkamin Kromosentono Radj Queen Doelkamin Rien Daimy Djasman

Regillio Karijoredjo

Resa Ramadhin

KimZy Kim

Weer een loperij en 8n de rij staan pppfffff

Kevin Luigi Noerjadiwangsa

Soso ka

Loraine Meswin

Marciano Setrowidjojo

Sher Sjb iman

Mooi

Rashrie Algoe-bhaggan

Moekamat Claudia,heheheheh eindelijk zijn ze wakker geworden🤣🤪🤣🤣🤣

Clyde Percy lees ff

Fer Rk

Ilona Sijbiel

Die sekte, zijn bezig

+ Meer commentaren

PERSBERICHT

Transformatie PZ naar directoraat HRM in volle gang bij Biza

Het proces om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de afdeling Personeelszaken te transformeren naar het directoraat Human Resource Management (HRM) is in volle gang. Biza is bij uitstek het ministerie binnen de overheid dat zich vooral met personele aangelegenheden bezig houdt. De bedoeling is dat het directoraat ook andere ministeries zal begeleiden bij het opzetten van een directoraat HRM.

Met de presentatie 'Overheidsbreed van Personeelszaken naar HRM' werd gisteren een groep ambtenaren geïnformeerd over het proces van deze overgang. Volgens business coach Dennis de Keyzer van Center for Systemic Business Development, moet het directoraat HRM de productie en prestatie binnen het ambtenarenapparaat verhogen. Het moet ook leiden tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

Er is een voortraject afgelegd en de bedoeling is dat in 2019 het directoraat wordt geoperationaliseerd. Volgens De Keyzer is de transitie een grote uitdaging. “Er zijn een aantal strategische uitdagingen, die meegenomen moeten worden en waarbij er extra gelet moet worden bij de operationalisering”, stelt hij.

Het HRM-systeem is uitgewerkt in een strategisch plan, waarbij elk aspect zijn eigen deelbeleid heeft. Het volgend traject is het verzorgen van trainingen en workshops. De eerste training vindt plaats op 14 januari. Dan zal een groep van 25 tot 30 personen worden getraind.

Paramaribo, 10 januari 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Transformatie PZ naar directoraat HRM in volle gang bij Biza

Het proces om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de afdeling Personeelszaken te transformeren naar het directoraat Human Resource Management (HRM) is in volle gang. Biza is bij uitstek het ministerie binnen de overheid dat zich vooral met personele aangelegenheden bezig houdt. De bedoeling is dat het directoraat ook andere ministeries zal begeleiden bij het opzetten van een directoraat HRM.

Met de presentatie Overheidsbreed van Personeelszaken naar HRM werd gisteren een groep ambtenaren geïnformeerd over het proces van deze overgang. Volgens business coach Dennis de Keyzer van Center for Systemic Business Development, moet het directoraat HRM de productie en prestatie binnen het ambtenarenapparaat verhogen. Het moet ook leiden tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

Er is een voortraject afgelegd en de bedoeling is dat in 2019 het directoraat wordt geoperationaliseerd. Volgens De Keyzer is de transitie een grote uitdaging. “Er zijn een aantal strategische uitdagingen, die meegenomen moeten worden en waarbij er extra gelet moet worden bij de operationalisering”, stelt hij.

Het HRM-systeem is uitgewerkt in een strategisch plan, waarbij elk aspect zijn eigen deelbeleid heeft. Het volgend traject is het verzorgen van trainingen en workshops. De eerste training vindt plaats op 14 januari. Dan zal een groep van 25 tot 30 personen worden getraind.

Paramaribo, 10 januari 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

PERSBERICHT

Dennis Menso nieuwe directeur CBB

Dennis Eugene Menso is toegetreden als de nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De wachtwisseling vond plaats op woensdag 02 januari 2019, in aanwezigheid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto, staf en personeel van het CBB, de CLO-voorzitter Ronald Hooghart en Anton Paal als beleidsadviseur van het CBB.

Natasha Arupa-Wong-Swie-San, de scheidende waarnemend CBB-directeur, bedankte de personeelsleden voor de ondersteuning en medewerking die zij heeft gekregen. Zij sprak de hoop uit dat ook de nieuwe directeur dezelfde ondersteuning mag genieten die zij heeft gehad. Wong Swie Swan was vanaf februari 2018 belast met de waarneming op het CBB. Haar waarneming liep op 31 december 2018 ten einde.

Minister Noersalim verwacht eveneens dat de nieuwe CBB-directeur de nodige ondersteuning zal krijgen van de personeelsleden. Het CBB is een dienstverlenend orgaan dat vanaf de geboorte tot de dood een belangrijke rol vervult binnen de samenleving. Vandaar dat het belangrijk is om de dienstverlening te professionaliseren en dat alle aspecten daaromheen worden meegenomen.

De bewindsman gaf aan Menso mee dat er ontzettend veel werk te verzetten is op het bureau en dat hij onder meer als taak meekrijgt om het imago van het CBB te verbeteren. Menso gaf op zijn beurt aan de CBB-ers mee dat er heel hard gewerkt zal moeten worden, maar dat daarbij ook eerlijkheid en transparantie is vereist.
.

Paramaribo, 03 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Dennis Menso nieuwe directeur CBB

Dennis Eugene Menso is toegetreden als de nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De wachtwisseling vond plaats op woensdag 02 januari 2019, in aanwezigheid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), Biza-directeur Putridewi  Amatsoemarto, staf en personeel van het CBB, de CLO-voorzitter Ronald Hooghart en Anton Paal als beleidsadviseur van het CBB. 

Natasha Arupa-Wong-Swie-San, de scheidende waarnemend CBB-directeur, bedankte de personeelsleden voor de ondersteuning en medewerking die zij heeft gekregen. Zij sprak de hoop uit dat ook de nieuwe directeur dezelfde ondersteuning mag genieten die zij heeft gehad. Wong Swie Swan was vanaf februari 2018 belast met de waarneming op het CBB. Haar waarneming liep op 31 december 2018 ten einde.

Minister Noersalim verwacht eveneens dat de nieuwe CBB-directeur de nodige ondersteuning zal krijgen van de personeelsleden. Het CBB is een dienstverlenend orgaan dat vanaf de geboorte tot de dood een belangrijke rol vervult binnen de samenleving. Vandaar dat het belangrijk is om de dienstverlening te professionaliseren en dat alle aspecten daaromheen worden meegenomen. 

De bewindsman gaf aan Menso mee dat er ontzettend veel werk te verzetten is op het bureau en dat hij onder meer als taak meekrijgt om het imago van het CBB te verbeteren. Menso gaf op zijn beurt aan de CBB-ers mee dat er heel hard gewerkt zal moeten worden, maar dat daarbij ook eerlijkheid en transparantie is vereist.
.

Paramaribo, 03 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Gefeliciteerd

Darmo Darnell Partoredjo

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

Fijne Kerstdagen en Alvast een Gezegend en Voorspoedig 2019 toegewenst. ... Zie meerZie minder

Fijne Kerstdagen en Alvast een Gezegend en Voorspoedig 2019 toegewenst.

 

Commentaren

Fijne kerstdagen

PERSBERICHT

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk. De verkiezingswerkgroep Straatnaamborden en Huizennummering, is drie maanden geleden gestart met een project om de straten van Suriname zoveel mogelijk te voorzien van straatnaamborden.

Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Kisoor Maharadjdin, is tevens coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. “Een adres bestaat meestal uit een straatnaam en een huisnummer. Met dit project willen wij de straten van Suriname zoveel mogelijk van straatnaamborden voorzien en de huizennummering zodanig ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden”, zegt Maharadjdin. De coördinator geeft aan dat het project bestaat uit drie deelprojecten, te weten: Straatnamen, Huizennummering en Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving. “Momenteel zijn we bezig met de oriëntatiewerkzaamheden van bestaande straatnamen. Hierbij wordt nagegaan waar de straatnaamborden en palen geplaatst, vervangen of hersteld moeten worden.”

De districten Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo Noord-Oost zijn reeds afgehandeld. Momenteel worden de ressorten Tammenga, Weg naar Zee en Paramaribo Zuid- West aangedaan.

Paramaribo, 19 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk. De verkiezingswerkgroep Straatnaamborden en Huizennummering, is drie maanden geleden gestart met een project om de straten van Suriname zoveel mogelijk te voorzien van straatnaamborden.

Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Kisoor Maharadjdin, is tevens coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. “Een adres bestaat meestal uit een straatnaam en een huisnummer. Met dit project willen wij de straten van Suriname zoveel mogelijk van straatnaamborden voorzien en de huizennummering zodanig ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden”, zegt Maharadjdin. De coördinator geeft aan dat het project bestaat uit drie deelprojecten, te weten: Straatnamen, Huizennummering en Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving. “Momenteel zijn we bezig met de oriëntatiewerkzaamheden van bestaande straatnamen. Hierbij wordt nagegaan waar de straatnaamborden en palen geplaatst, vervangen of hersteld moeten worden.”

De districten Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo Noord-Oost zijn reeds afgehandeld. Momenteel worden de ressorten Tammenga, Weg naar Zee en Paramaribo Zuid- West aangedaan.

Paramaribo, 19 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Persbericht

Gezamenlijke inspanning resulteert in internationale migratie

Internationale migratie kan effectief worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen en toezeggingen van alle landen. De goedkeuring van het Global Compact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie, op deze Intergouvernementele Conferentie, is daarom een bewijs dat de internationale gemeenschap de noodzaak van de gezamenlijke inspanningen heeft ingezien.
Dit zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) tijdens de verklaring die hij namens de regering uitsprak op de onlangs gehouden Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh, Marokko. De minister zei op deze internationale migratiebijeenkomst dat migratie een multidimensionale realiteit is, met zijn uitdagingen en voordelen. Het is daarom van cruciaal belang om een holistische benadering van migratie aan te nemen om illegale migratie effectief te bestrijden. Dit zal de keuzes van mensen en de mogelijkheden verbeteren om veilig en productief te migreren.

In zijn toespraak stelde de bewindsman dat dit wereldwijd compact het allereerste samenwerkingskader is voor internationale migratie onder auspiciën van de Verenigde Naties. “De Republiek Suriname zal alles in het werk stellen om de overeenkomsten zoals vermeld in dit document uit te voeren”, verklaarde Biza-minister Noersalim namens de regering van Suriname. Hij kaartte aan dat Suriname van oudsher migratiestromen heeft doorgemaakt. Al vanaf 1630 migreren mensen vrijwillig of gedwongen naar Suriname. De Surinaamse bevolking bestaat daarom uit inheemse volkeren, tribale gemeenschappen van Afrikaanse afkomst en verschillende etnische groepen, bijvoorbeeld nazaten van contractarbeiders uit India en Java.

Allen uiten en genieten van uitzonderlijke tolerantie en religieuze vrijheid, met respect voor elkaars culturele achtergrond en die allemaal gelijke rechten hebben en toegang hebben tot sociale programma's, inclusief gezondheidszorg en onderwijs, hield de bewindsman de vergadering voor. Suriname heeft ter voorbereiding van een nationaal bevolkingsbeleid een bijeenkomst in Jacana gehouden. Migratie, met name arbeidsmigratie, werd tijdens die bijeenkomst als één van de belangrijkste pijlers gezien waarop de economische ontwikkeling van Suriname kan worden voortgezet. Dat heeft de bewindsman tijdens de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh opnieuw benadrukt.

Paramaribo, 18 december 2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
... Zie meerZie minder

Persbericht

Gezamenlijke inspanning resulteert in internationale migratie

Internationale migratie kan effectief worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen en toezeggingen van alle landen. De goedkeuring van het Global Compact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie, op deze Intergouvernementele Conferentie, is daarom een bewijs dat de internationale gemeenschap de noodzaak van de gezamenlijke inspanningen heeft ingezien.
Dit zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) tijdens de verklaring die hij namens de regering uitsprak op de onlangs gehouden Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh, Marokko. De minister zei op deze internationale migratiebijeenkomst dat migratie een multidimensionale realiteit is, met zijn uitdagingen en voordelen. Het is daarom van cruciaal belang om een holistische benadering van migratie aan te nemen om illegale migratie effectief te bestrijden. Dit zal de keuzes van mensen en de mogelijkheden verbeteren om veilig en productief te migreren.

In zijn toespraak stelde de bewindsman dat dit wereldwijd compact het allereerste samenwerkingskader is voor internationale migratie onder auspiciën van de Verenigde Naties. “De Republiek Suriname zal alles in het werk stellen om de overeenkomsten zoals vermeld in dit document uit te voeren”, verklaarde Biza-minister Noersalim namens de regering van Suriname. Hij kaartte aan dat Suriname van oudsher migratiestromen heeft doorgemaakt. Al vanaf 1630 migreren mensen vrijwillig of gedwongen naar Suriname. De Surinaamse bevolking bestaat daarom uit inheemse volkeren, tribale gemeenschappen van Afrikaanse afkomst en verschillende etnische groepen, bijvoorbeeld nazaten van contractarbeiders uit India en Java.

Allen uiten en genieten van uitzonderlijke tolerantie en religieuze vrijheid, met respect voor elkaars culturele achtergrond en die allemaal gelijke rechten hebben en toegang hebben tot sociale programmas, inclusief gezondheidszorg en onderwijs, hield de bewindsman de vergadering voor. Suriname heeft ter voorbereiding van een nationaal bevolkingsbeleid een bijeenkomst in Jacana gehouden. Migratie, met name arbeidsmigratie, werd tijdens die bijeenkomst als één van de belangrijkste pijlers gezien waarop de economische ontwikkeling van Suriname kan worden voortgezet. Dat heeft de bewindsman tijdens de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh opnieuw benadrukt.

Paramaribo, 18 december 2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken.Image attachment

PERSBERICHT

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voor een goede voorbereiding, vlotte uitvoering en richtig verloop van de verkiezingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Binnenland. Deze werkgroep richt zich voornamelijk op het binnenland van Suriname, met name het gebied van de in stamverband levende groepen. Biza-functionaris Anastatia Pokie, die tevens coördinator is van de werkgroep, zegt dat de voorbereidingsverkiezingswerkzaamheden voor het binnenland voor dit jaar zijn afgerond.

Pokie geeft verder aan dat de werkgroep Binnenland ervoor moet zorgen dat alle ID-gerechtigden van het binnenland worden voorzien van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast wil de werkgroep aandacht besteden aan de groep mensen van wie de geboorte-akte niet is aangegeven bij de burgerlijke stand, alsook de groep bij wie er een onvolkomenheid voorkomt in hun brondocument.

De werkgroep Binnenland heeft dit jaar reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor een goede uitvoering van de verkiezingswerkzaamheden. In verband met het project “Missie Actualisering Bevolkingsadministratie” zijn al enkele missies uitgevoerd naar het binnenland van Suriname. De dorpen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Paloemeu, Tepoe, Koeroenie, Amoetopo, Apoera en Apetina zijn reeds aangedaan.
In oktober 2018 heeft de werkgroep zich ook beziggehouden met het project "Voorbereidende Verificatiewerkzaamheden ten behoeve van de missies", dat vlot is verlopen. Het gaat om meer dan 36.000 records die het team moet verifiëren. In drie maanden tijd heeft het team ongeveer 33.000 records geverifieerd. Het streven is erop gericht om voorafgaand aan de missies, alle records geverifieerd te hebben met de bevolkingsregisters van de burgerlijke stand. In 2019 zullen de verschillende dorpen in het binnenland ook middels plaatselijke missies worden aangedaan.

Paramaribo, 17 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voor een goede voorbereiding, vlotte uitvoering en richtig verloop van de verkiezingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Binnenland. Deze werkgroep richt zich voornamelijk op het binnenland van Suriname, met name het gebied van de in stamverband levende groepen. Biza-functionaris Anastatia Pokie, die tevens coördinator is van de werkgroep, zegt dat de voorbereidingsverkiezingswerkzaamheden voor het binnenland voor dit jaar zijn afgerond.

Pokie geeft verder aan dat de werkgroep Binnenland ervoor moet zorgen dat alle ID-gerechtigden van het binnenland worden voorzien van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast wil de werkgroep aandacht besteden aan de groep mensen van wie de geboorte-akte niet is aangegeven bij de burgerlijke stand, alsook de groep bij wie er een onvolkomenheid voorkomt in hun brondocument.

De werkgroep Binnenland heeft dit jaar reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor een goede uitvoering van de verkiezingswerkzaamheden. In verband met het project “Missie Actualisering Bevolkingsadministratie” zijn al enkele missies uitgevoerd naar het binnenland van Suriname. De dorpen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Paloemeu, Tepoe, Koeroenie, Amoetopo, Apoera en Apetina zijn reeds aangedaan.
In oktober 2018 heeft de werkgroep zich ook beziggehouden met het project Voorbereidende Verificatiewerkzaamheden ten behoeve van de missies, dat vlot is verlopen. Het gaat om meer dan 36.000 records die het team moet verifiëren. In drie maanden tijd heeft het team ongeveer 33.000 records geverifieerd. Het streven is erop gericht om voorafgaand aan de missies, alle records geverifieerd te hebben met de bevolkingsregisters van de burgerlijke stand. In 2019 zullen de verschillende dorpen in het binnenland ook middels plaatselijke missies worden aangedaan.

Paramaribo, 17 december 2018 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Anastatia Kanapé-Pokie fai ta mbei de go fika ala no joo sjie🗣🗣

Persbericht
Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date
De afdeling Vreemdelingenregistratie houdt het vreemdelingenbestand up-to-date. "Dit is één van haar voornaamste taken", zegt Praveen Kalpoe, hoofd van de afdeling Vreemdelingenregistratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De taken van de afdeling Vreemdelingenregistratie bestaan onder meer uit het afstempelen van geldige verblijfsvergunningen of PSA-documenten, alsook overige administratieve werkzaamheden. Een PSA-status staat voor Personen van Surinaamse Afkomst.
Om in aanmerking te komen voor de PSA-status moet betrokkene voldoen aan de wettelijke verplichtingen. “Indien de persoon heeft besloten om zich hier in Suriname te vestigen, dan meldt die zich hier op het kantoor op de afdeling aan. Waarop gelet wordt om zo een registratie c.q. inschrijving te doen; het geldig PSA- document en het geldig paspoort. Het kortverblijf en paspoort moeten wel geldig zijn voor de PSA-personen en daarnaast de overige documenten die aan te pas komen voor de verdere afhandeling”, geeft Kalpoe aan.
Het afdelingshoofd van Vreemdelingenregistratie legt uit dat voorafgaand aan de registratie van een verblijfsvergunning en een PSA-document eerst een traject van aanvraag afgelegd dient te worden bij de bevoegde instanties. Voor een PSA-status is men terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor een verblijfsvergunning bij het ministerie van Justitie en Politie. Met de geldige verblijfsvergunning of PSA-document en andere nodige documenten melden zij zich daarna aan bij de afdeling Vreemdelingenregistratie van Biza.
De afdeling Vreemdelingenregistratie is gehuisvest in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, bekend als het CBB, aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 170. De dienstverlening vindt plaats vanaf kwart over zeven ’s morgens tot kwart over één in de middag.

Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht
Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date
De afdeling Vreemdelingenregistratie houdt het vreemdelingenbestand up-to-date. Dit is één van haar voornaamste taken, zegt Praveen Kalpoe, hoofd van de afdeling Vreemdelingenregistratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De taken van de afdeling Vreemdelingenregistratie bestaan onder meer uit het afstempelen van geldige verblijfsvergunningen of PSA-documenten, alsook overige administratieve werkzaamheden. Een PSA-status staat voor Personen van Surinaamse Afkomst.
Om in aanmerking te komen voor de PSA-status moet betrokkene voldoen aan de wettelijke verplichtingen. “Indien de persoon heeft besloten om zich hier in Suriname te vestigen, dan meldt die zich hier op het kantoor op de afdeling aan. Waarop gelet wordt om zo een registratie c.q. inschrijving te doen; het geldig PSA- document en het geldig paspoort. Het kortverblijf en paspoort moeten wel geldig zijn voor de PSA-personen en daarnaast de overige documenten die aan te pas komen voor de verdere afhandeling”, geeft Kalpoe aan.
Het afdelingshoofd van Vreemdelingenregistratie legt uit dat voorafgaand aan de registratie van een verblijfsvergunning en een PSA-document eerst een traject van aanvraag afgelegd dient te worden bij de bevoegde instanties. Voor een PSA-status is men terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor een verblijfsvergunning bij het ministerie van Justitie en Politie. Met de geldige verblijfsvergunning of PSA-document en andere nodige documenten melden zij zich daarna aan bij de afdeling Vreemdelingenregistratie van Biza.
De afdeling Vreemdelingenregistratie is gehuisvest in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, bekend als het CBB, aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 170. De dienstverlening vindt plaats vanaf kwart over zeven ’s morgens tot kwart over één in de middag.

Ministerie van BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

Personeel CBB klaargestoomd voor systeem eID's

Een geselecteerd deel van het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een train-the-trainers-course gevolgd om te kunnen omgaan met het nieuwe ID-kaartensysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij konden hierdoor bekend raken met het werksysteem van de printing house op het CBB-complex aan de Jaggernath Lachmonstraat. De nieuwe ID-kaarten of eID’s zullen binnenkort worden uitgeprint in de printing house.

Valerie Finsy, hoofd van de afdeling ID-kaarten van het CBB, geeft aan dat de cursus in het Engels is. “We hebben een selectie gemaakt uit een groep van beleidsmedewerkers en afdelingshoofden, zodat zij de informatie op hun beurt makkelijker kunnen overbrengen aan het overig personeel.”

De training bestaat uit twee delen, zegt Michael Kromodimedjo, hoofd ICT-afdeling CBB. Het gaat om de operators en de administrators training. De operators zijn de gebruikers van het systeem. Zij zullen te werk gesteld worden op de diverse bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) en in de printing house. Het gehele systeem bestaat uit verschillende fasen. De administrators training is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het totaal systeem. “Denk bijvoorbeeld aan het maken van back-ups, ervoor zorgen dat alles operationeel is en dat er geen issues zijn met betrekking tot de verbindingen met de database.”

Malvin Renfrum, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat de aanvragen voor het maken van de ID-kaarten worden gedaan bij de bvb’s. “De aanvraag, wat onder andere inhoudt de foto, de handtekening, de vingerafdrukken van de burger, wordt naar de printing house gestuurd. Hier wordt de informatie op juistheid gecontroleerd en als alles klopt wordt de ID-kaart uitgeprint. De uitgeprinte ID wordt teruggestuurd naar het bvb waar de persoon de aanvraag heeft ingediend”, aldus Renfrum.

Paramaribo, 13 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Personeel CBB klaargestoomd voor systeem eIDs

Een geselecteerd deel van het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een train-the-trainers-course gevolgd om te kunnen omgaan met het nieuwe ID-kaartensysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij konden hierdoor bekend raken met het werksysteem van de printing house op het CBB-complex aan de Jaggernath Lachmonstraat. De nieuwe ID-kaarten of eID’s zullen binnenkort worden uitgeprint in de printing house.

Valerie Finsy, hoofd van de afdeling ID-kaarten van het CBB, geeft aan dat de cursus in het Engels is. “We hebben een selectie gemaakt uit een groep van beleidsmedewerkers en afdelingshoofden, zodat zij de informatie op hun beurt makkelijker kunnen overbrengen aan het overig personeel.”

De training bestaat uit twee delen, zegt Michael Kromodimedjo, hoofd ICT-afdeling CBB. Het gaat om de operators en de administrators training. De operators zijn de gebruikers van het systeem. Zij zullen te werk gesteld worden op de diverse bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) en in de printing house. Het gehele systeem bestaat uit verschillende fasen. De administrators training is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het totaal systeem. “Denk bijvoorbeeld aan het maken van back-ups, ervoor zorgen dat alles operationeel is en dat er geen issues zijn met betrekking tot de verbindingen met de database.”

Malvin Renfrum, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat de aanvragen voor het maken van de ID-kaarten worden gedaan bij de bvb’s. “De aanvraag, wat onder andere inhoudt de foto, de handtekening, de vingerafdrukken van de burger, wordt naar de printing house gestuurd. Hier wordt de informatie op juistheid gecontroleerd en als alles klopt wordt de ID-kaart uitgeprint. De uitgeprinte ID wordt teruggestuurd naar het bvb waar de persoon de aanvraag heeft ingediend”, aldus Renfrum.

Paramaribo, 13 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Persbericht

BiZa start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is een onderzoek begonnen naar de oorzaken van het onjuist gebruik van stembiljetten. Dit departement is verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Suriname staat bekend voor een goede en transparante verkiezingsorganisatie. Echter valt bij de verkiezingsevaluaties op dat stembiljetten ongeldig, onbruikbaar of van onwaarde verklaard moeten worden vanwege onjuist gebruik.

Aangezien het de bedoeling is de verkiezingen steeds beter te organiseren en de participatie te optimaliseren, is besloten dit onderzoek te doen. Het doel is om na te gaan welke fouten het meest worden gemaakt en hoe de voorlichting zo effectief mogelijk hierop te richten, zodat burgers op correcte wijze de stembiljetten zullen gebruiken. BiZa heeft de Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Mencke aangetrokken om het onderzoek te leiden. Voorafgaand hieraan zijn de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 verzameld en gesorteerd.

De verzamelde documenten zijn gesorteerd naar district, resort en stembureau. Dinsdag 11 december zijn de biljetten door BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto overgedragen aan Mencke. Daarbij waren als verkiezingsactoren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en Stephanie Bram van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De eindresultaten zullen ook met deze actoren gedeeld worden. SWI-voorzitter Mencke heeft een periode van twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.

Paramaribo, 13 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

BiZa start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is een onderzoek begonnen naar de oorzaken van het onjuist gebruik van stembiljetten. Dit departement is verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Suriname staat bekend voor een goede en transparante verkiezingsorganisatie. Echter valt bij de verkiezingsevaluaties op dat stembiljetten ongeldig, onbruikbaar of van onwaarde verklaard moeten worden vanwege onjuist gebruik.

Aangezien het de bedoeling is de verkiezingen steeds beter te organiseren en de participatie te optimaliseren, is besloten dit onderzoek te doen. Het doel is om na te gaan welke fouten het meest worden gemaakt en hoe de voorlichting zo effectief mogelijk hierop te richten, zodat burgers op correcte wijze de stembiljetten zullen gebruiken. BiZa heeft de Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Mencke aangetrokken om het onderzoek te leiden. Voorafgaand hieraan zijn de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 verzameld en gesorteerd.

De verzamelde documenten zijn gesorteerd naar district, resort en stembureau. Dinsdag 11 december zijn de biljetten door BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto overgedragen aan Mencke. Daarbij waren als verkiezingsactoren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en Stephanie Bram van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De eindresultaten zullen ook met deze actoren gedeeld worden. SWI-voorzitter Mencke heeft een periode van twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.

Paramaribo, 13 december 2018 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

BEKENDMAKINGEN m.b.t aangepaste sluitingstijden CBB en BvB's ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGEN m.b.t aangepaste sluitingstijden CBB en BvBsImage attachment

 

Commentaren

Tinus Soerowirjo.

Suzy Inda Doelah

The Custom Facebook Feed plugin