BIinnenlandse Zaken Overheid

Facebook Posts

PERSBERICHT

BGA houdt sessie met stakeholders voor finalisering concepten Genderplannen

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) heeft met diverse stakeholders van de
verschillende ministeries een bijeenkomst gehouden voor de finalisering van de
concepten van de Gendervisie Beleidsdocument 2021-2035 en de Gender
Actieplan 2019-2020. Deze sessie vond plaats op maandag 8 april in de Royal
Ballroom van Lalla Rookh. Judith Karijodrono, hoofd BGA, zegt dat gender cross-
cutting is, want het gaat door alle sectoren heen. “Het is niet alleen van het
ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), maar we hebben ook andere
overheidsorganisaties nodig om gendergelijkheid te bereiken”.
Het BGA is een werkarm van Biza, als het gaat om het formuleren van het
genderbeleid. Tijdens deze sessie heeft Anette Tjon Sie Fat, die hierbij is
aangetrokken als consultant, een uitgebreide toelichting gegeven over de
documenten voor het bereiken van gendergelijkheid in Suriname. Zij zegt dat
gender niet alleen te maken heeft met maatschappelijke rollen tussen mannen en
vrouwen, maar ook om gelijke rechten binnen de gemeenschap.Het BGA heeft de
vijf prioriteitsgebieden van het genderwerkplan van 2013, middels een
genderdialoog samengesteld met verschillende actoren. Deze prioriteitsgebieden
zijn onder andere arbeid, inkomen en armoedebestrijding, onderwijs, opvoeding en

vorming, gezondheid, zeggenschap en besluitvorming en geweld. Bij de
formulering van het nieuw genderbeleid zijn er twee prioriteitsgebieden
toegevoegd, waaronder wet en regelgeving en milieu- en klimaatverandering. Het
is de bedoeling dat er iedere vijf jaar een evaluatie wordt gedaan en het document
wordt bijgesteld. De visie over gendergelijkheid en de strategieën die zullen
worden gebruikt om het algemeen doel te bereiken, liggen wel vast. In het
Genderactieplan 2019-2020 worden activiteiten opgenomen die passen binnen de
prioriteitsgebieden en die uitvoerbaar moeten zijn voor december 2020.

PARAMARIBO, 10 APRIL 2019

Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

One Stop Window vergemakkelijkt diensten voor surinamers in diaspora

De One Stop Window (OWS) met als doel een verbeterde samenwerking tussen het Centraal
Bureau voor Burgerzaken(CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de
Consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) is gelanceerd op maandag
8 april. Deze samenwerking moet leiden tot het efficienter afhandelen van de diensten waaronder
paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de surinamers in diaspora, zegt Herel
Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten en trekker van dit project.

Minister Mike Noersalim van Biza zegt dat aan de tot standkoming van de OSW er een heel
proces vooraf is gegaan. Zowel het ministerie van Biza als Buza hebben één doel en dat is een
tevreden klant. “Laten wij steeds voorop houden dat wij niet 80 % ,niet 90%, niet 95% maar 100
% klanttevredenheid kunnen hebben”. Het idee voor het openen van de One Stop Window leefde
sinds 2018. Minister Yldiz Beighle van Buza ziet dit idee als een weg naar verdere innovatie om
te komen tot een effectievere en efficiënte manier van dienstverlening naar onze diaspora.
De OWS is ondergebracht op de afdeling paspoorten op het CBB aan de Mr. Jaggernath
Lachmonstraat. Op de maandag, woensdag en vrijdag worden de werkzaamheden verricht vanuit
deze unit door het personeel van Buza.
“ De afstand Buza-Biza wordt hiermede verkleind en het personeel van Buza zal het proces ter
afhandeling van de bovengenoemde documenten makkelijker kunnen monitoren. Ook de
wachttijd van de documenten zal aanzienlijk verkort worden”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 8 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

One Stop Window vergemakkelijkt diensten voor surinamers in diaspora

De One Stop Window (OWS) met als doel een verbeterde samenwerking tussen het Centraal
Bureau voor Burgerzaken(CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de
Consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) is gelanceerd op maandag
8 april. Deze samenwerking moet leiden tot het efficienter afhandelen van de diensten waaronder
paspoorten, akten en verklaringen ten behoeve van de surinamers in diaspora, zegt Herel
Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten en trekker van dit project.

Minister Mike Noersalim van Biza zegt dat aan de tot standkoming van de OSW er een heel
proces vooraf is gegaan. Zowel het ministerie van Biza als Buza hebben één doel en dat is een
tevreden klant. “Laten wij steeds voorop houden dat wij niet 80 % ,niet 90%, niet 95% maar 100
% klanttevredenheid kunnen hebben”. Het idee voor het openen van de One Stop Window leefde
sinds 2018. Minister Yldiz Beighle van Buza ziet dit idee als een weg naar verdere innovatie om
te komen tot een effectievere en efficiënte manier van dienstverlening naar onze diaspora.
De OWS is ondergebracht op de afdeling paspoorten op het CBB aan de Mr. Jaggernath
Lachmonstraat. Op de maandag, woensdag en vrijdag worden de werkzaamheden verricht vanuit
deze unit door het personeel van Buza.
“ De afstand Buza-Biza wordt hiermede verkleind en het personeel van Buza zal het proces ter
afhandeling van de bovengenoemde documenten makkelijker kunnen monitoren. Ook de
wachttijd van de documenten zal aanzienlijk verkort worden”, aldus Bodeutsch.

Paramaribo, 8 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Commentaren

Zeg gewoon dat hun airco defect is en dat j gewoon by de balie word geholpen door die onbeschofte wezens die daar werken

PERSBERICHT

Minister Noersalim krijgt kennismakingsbezoek van braziliaanse ambassadeur

De braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Zowel de minister als de ambassadeur gaven aan het gesprek als constructief te ervaren.
Aguiar heeft de wens te kennen gegeven om samen met BiZa en wel het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld, tegen te gaan. Minister Noersalim gaf hierbij aan dat het verstandig zou zijn om op korte termijn een verdiepend gesprek daarover te houden. “Eén van de voorwaarden om huiselijk geweld te kunnen aanpakken is met zoveel mogelijk stakeholders samen te werken”. De bewindsman ziet graag een goede samenwerking op het gebied van de Kustwacht met name capaciteitsversterking in de vorm van trainingen voor het personeel van de Kustwacht. Hierop reageerde de ambassadeur enthousiast en zegt dat er genoeg mogelijkheden daarvoor zijn.
Andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen tijdens dit bezoek zijn onder andere de aanpak van gezondheidsvraagstukken zoals bewustwordingscampagnes met betrekking tot malaria en HIV/Aids in het binnenland en het uitbreiden van het luchtverkeer tussen Suriname en de verschillende braziliaanse staten. De ambassadeur gaf aan dat het ‘leerhuis’ van de braziliaanse ambassade open staat voor culturele uitwisseling en het leren van de portugese taal en motiveert een ieder daar gebruik van te maken. “ Elkanders taal spreken kan verbroedering tot stand brengen”, aldus Aguiar.

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Minister Noersalim krijgt kennismakingsbezoek van braziliaanse ambassadeur

De braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Zowel de minister als de ambassadeur  gaven aan het gesprek als constructief te ervaren. 
Aguiar heeft de wens te kennen gegeven om samen met BiZa en wel het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), het geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder huiselijk geweld,  tegen te gaan. Minister Noersalim gaf hierbij aan dat het verstandig zou zijn om op korte termijn een verdiepend gesprek daarover te houden. “Eén van de voorwaarden om huiselijk geweld te kunnen aanpakken is met zoveel mogelijk stakeholders samen te werken”. De bewindsman ziet graag een goede samenwerking op het gebied van de Kustwacht met name capaciteitsversterking in de vorm van trainingen voor het personeel van de Kustwacht. Hierop reageerde de ambassadeur enthousiast en zegt  dat er genoeg mogelijkheden daarvoor zijn. 
Andere belangrijke onderwerpen die ook aan de orde kwamen tijdens dit bezoek  zijn onder andere de aanpak van gezondheidsvraagstukken zoals bewustwordingscampagnes met betrekking tot malaria en HIV/Aids in het binnenland en het uitbreiden van het luchtverkeer tussen Suriname en de verschillende braziliaanse staten. De ambassadeur gaf aan dat het ‘leerhuis’ van de braziliaanse ambassade open staat voor culturele uitwisseling en het leren van de portugese taal en motiveert een ieder daar gebruik van te maken. “ Elkanders taal spreken kan verbroedering tot stand brengen”, aldus Aguiar. 

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse ZakenImage attachmentImage attachment

PERSBERICHT

CARBICA XI kiest nieuw bestuur tijdens afsluiting conferentie

De Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) XI conferentie werd afgesloten met de bestuursvergadering, waarbij de leden een nieuw bestuur hebben gekozen. . “ Ik heb nu een adviserende rol te vervullen. Daarnaast heb ik als opdracht van het nieuw bestuur meegekregen om de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) verder vorm te geven en nog in 2019 te implementeren”, zegt Rita Tjien Fooh , die nu immediate past president is en oud voorzitter van CARBICA tevens Nationale Archivaris van Suriname.
Het nieuw bestuur (2019- 2022) ziet er als volgt uit: Avril Belfon (voorzitter- Trnidad & Tobago), Max Scriwanek (Curacao- vive voorzitter), Stanley Griffin (Secretaris- Jamaica), Vernanda Raymond (lid- Dominica), Kevin Montero (lid- Belize), Halcyon Wiltshire (lid- Barbados), Julien Benoit (lid- Guadeloupe).De regionale archiefconferentie die in Suriname is georganiseerd kan als een succes worden beschouwd door de organisatoren. De conferentie die vier dagen heeft geduurd omvatte de workshop ‘ Digital Records Management’, een panel discussie over National and International Emergency Response en er is gediscussieerd over Migrated Archives.
Op de laatste dag van de Conferentie, zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland) met elkaar in discussie getreden over de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang op archieven die berusten in het voormalig moederland, stelt Tjien Fooh-Hardjomohamad. “ Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma”, aldus de nationale archivaris.

Paramaribo, 3 april 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

Persbericht

Regionale archiefconferentie (CARBICA) een succes

De regionale archiefconferentie, Caribbean Regional Branch (CARBICA), die in Suriname werd georganiseerd kan door de organisatoren als een succes worden beschouwd. Aan de workshop ‘Digital Records Management’ namen 90 participanten deel, afkomstig van zowel overheidsorganen als particuliere organisaties. Participanten hebben onder andere te kennen gegeven dat een nationaal E-Gov beleid dringend nodig is, zodat de werkprocessen van de overheidsadministratie op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gedigitaliseerd.
Na bestudering van de aanbevelingen zal het ministerie van Binnenlandse zaken indien nodig een follow up geven aan deze workshop. Tijdens de paneldiscussie over ‘National and International Emergency Response’ hebben diverse sprekers hun visie hierover gedeeld. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), wees de aanwezigen erop dat cultuur erfgoedinstellingen tot nog toe niet in het vizier van de NCCR zijn, alhoewel ze wel behoren tot de prioriteitsgebieden van de organisatie. Deze cultuurinstellingen hebben thans het advies meegekregen om een rampenplan op te stellen voor hun organisatie. Het Nationaal Archief zal hiertoe een aanzet geven met ondersteuning van het NCCR. De CARBICA-vertegenwoordiger, Max Scriwanek introduceerde in zijn presentatie de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), die bij eventuele rampen in de regio hulp moet aanbieden aan erfgoedinstellingen.
Op de laatste dag van deze vierdaagse conferentie zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland), met elkaar in discussie getreden. De discussie betrof de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang tot archieven die berusten in het voormalig moederland. Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma.

Paramaribo, 02 april 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Regionale archiefconferentie (CARBICA) een succes

De regionale archiefconferentie, Caribbean Regional Branch (CARBICA), die in Suriname werd georganiseerd kan door de organisatoren als een succes worden beschouwd. Aan de workshop ‘Digital Records Management’ namen 90 participanten deel, afkomstig van zowel overheidsorganen als particuliere organisaties. Participanten hebben onder andere te kennen gegeven dat een nationaal E-Gov beleid dringend nodig is, zodat de werkprocessen van de overheidsadministratie op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gedigitaliseerd. 
Na bestudering van de aanbevelingen zal het ministerie van Binnenlandse zaken indien nodig een follow up geven aan deze workshop. Tijdens de paneldiscussie over ‘National and International Emergency Response’ hebben diverse sprekers hun visie hierover gedeeld. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht en coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), wees de aanwezigen erop dat cultuur erfgoedinstellingen tot nog toe niet in het vizier van de NCCR zijn, alhoewel ze wel behoren tot de prioriteitsgebieden van de organisatie. Deze cultuurinstellingen hebben thans het advies meegekregen om een rampenplan op te stellen voor hun organisatie. Het Nationaal Archief zal hiertoe een aanzet geven met ondersteuning van het NCCR. De CARBICA-vertegenwoordiger, Max Scriwanek introduceerde in zijn presentatie de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), die bij eventuele rampen in de regio hulp moet aanbieden aan erfgoedinstellingen.
Op de laatste dag van deze vierdaagse conferentie zijn vertegenwoordigers van diverse Caribische archiefinstellingen (Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados) en Europese archiefinstellingen (Nederland en Engeland), met elkaar in discussie getreden.  De discussie betrof de uitdagingen waarmee het Caribisch gebied geconfronteerd wordt bij het verkrijgen van toegang tot archieven die berusten in het voormalig moederland. Het betreft de archieven die gevormd zijn in het Caribisch gebied tijdens het koloniaal bewind en die overgebracht zijn naar Europa. Dit was de eerste keer dat archiefprofessionals over ‘Migrated Archives’ met elkaar in discussie zijn getreden. Afgesproken is dat binnen CARBICA verband de discussie wordt voortgezet en naar oplossingen zal worden gezocht voor het dilemma.

Paramaribo, 02 april 2019 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Commentaren

Andy Kromoredjo

Jo-Ann

Andjani Banwari

Timothy Edwards

Varsha Soekhoe Saimoen Jean

Resa Ramadhin Dheeraj Biharie

Persbericht

Caribische erfgoedprofessionals bespreken noodmaatregelen extreme weeromstandigheden

De officiele startsein voor de Regionale Raad voor Archieven (CARBICA) -conferentie over ‘Archives at Risk:behoud van Caribisch cultureel erfgoed’ is vandaag gegeven in de banquethal van hotel Torarica. Er is voor het eerst een breed spectrum van Caribische erfgoedprofessionals samengebracht om coöperatieve noodmaatregelen te bespreken als reactie op extreme weersomstandigheden, zegt de voorzitter van de Caribische afdeling van de CARBICA tevens directeur van het Nationaal Archief Suriname (NAS), Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad.

Tjien Fooh-Hardjomohamad geeft aan dat van bijzonder belang is de introductie van het Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN), een landelijk netwerk van conserveringsdeskundigen die zich inzetten voor het beschermen van cultureel erfgoed door middel van respons, herstel en mitigatie, het verzachten van klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken stelt tijdens zijn toespraak dat archivarissen documenten en andere materialen verwerven, beheren en preserveren die van historisch, cultureel en administratief belang zijn voor individuen, organisaties en landen. Dit strookt met de doelstellingen van CARBICA. “ Trouw aan haar doelstellingen heeft CARBICA het leiderschap genomen in tijden van crises, tijdens de rampzalige gebeurtenissen na de orkanen in 2017 die de erfgoedinstellingen in de regio hadden getroffen en de instellingen ondersteunden die het zwaarst door de orkanen werden getroffen”.

Verder geeft de bewindsman aan dat deze fysieke bedreigingen voor erfgoedinstellingen onmiddellijk moeten worden aangepakt en is goed gestemd dat CARBICA het Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) heeft geïnitieerd en geintroduceerd. “ In feite is het van het grootste belang om niet alleen de erfgoedinstellingen over dit initiatief te informeren, maar ook regionale instanties zoals de CARICOM en OECS (Organisatie van Oost-Caribische Staten) over de doelstellingen van het CHEN”, aldus minister Noersalim.

Paramaribo, 26 maart 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

Orange Day elke 25ste van de Maand.. ... Zie meerZie minder

Orange Day elke 25ste van de Maand..Image attachmentImage attachment

Persbericht

Samenwerking Biza en UNDP verkiezingen 2020 beklonken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is wederom een samenwerking aangegaan met the United Nations Development Program (UNDP). Deze samenwerking betreft capaciteitsversterking bij de voorbereiding van de algemene vrije en geheime verkiezingen die worden gehouden in mei 2020.
“Suriname heeft een goede reputatie als land dat eerlijke en vrije verkiezingen houdt. Die naam willen wij behouden, maar wij willen ook de organisatie van de verkiezingen verbeteren”, zegt minister Mike Noersalim. De ondertekening heeft op maandag 25 maart plaatsgevonden in de vergaderzaal van de minister.
De overeenkomst is ondertekend door minister Noersalim en de vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, Alexis Armstrong. Armstrong onderstreept de goede reputatie die Suriname heeft als verkiezingsorganisator. “Democracy cannot survive, cannot thrive without free and fair elections. The UN in a whole and in this particular sense, the UNDP values the principles of democracy and therefore it is an opportunity for us to support a country that has committed itself to the principles of democracy.”
Gedurende het samenwerkingsverband wordt specifiek voorzien in capaciteitsversterking, voorlichting en met name verkiezingsvoorlichting, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, alsook de ontwikkeling van een gedragscode voor politieke partijfinanciering. De overeenkomst eindigt in december 2020. “Capaciteitsversterking is iets dat wij nodig hebben en ook in de nabije toekomst kunnen gebruiken”, aldus minister Noersalim.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

Samenwerking Biza en UNDP verkiezingen 2020 beklonken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is wederom een samenwerking aangegaan met the United Nations Development Program (UNDP). Deze samenwerking betreft capaciteitsversterking bij de voorbereiding van de algemene vrije en geheime verkiezingen die worden gehouden in mei 2020.
“Suriname heeft een goede reputatie als land dat eerlijke en vrije verkiezingen houdt. Die naam willen wij behouden, maar wij willen ook de organisatie van de verkiezingen verbeteren”, zegt minister Mike Noersalim. De ondertekening heeft op maandag 25 maart plaatsgevonden in de vergaderzaal van de minister.
De overeenkomst is ondertekend door minister Noersalim en de vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, Alexis Armstrong. Armstrong onderstreept de goede reputatie die Suriname heeft als verkiezingsorganisator. “Democracy cannot survive, cannot thrive without free and fair elections. The UN in a whole and in this particular sense, the UNDP values the principles of democracy and therefore it is an opportunity for us to support a country that has committed itself to the principles of democracy.”
Gedurende het samenwerkingsverband wordt specifiek voorzien in capaciteitsversterking, voorlichting en met name verkiezingsvoorlichting, betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, alsook de ontwikkeling van een gedragscode voor politieke partijfinanciering. De overeenkomst eindigt in december 2020. “Capaciteitsversterking is iets dat wij nodig hebben en ook in de nabije toekomst kunnen gebruiken”, aldus minister Noersalim.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUTImage attachmentImage attachment

Persbericht

Workshop CARBICA identificeren digitale records op kosteneffectieve manier

De opening van de pre-conferentie workshop ‘Digital Records Management’ van de elfde regionale archiefconferentie, de Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) X1, heeft vandaag plaatsgevonden in hotel Torarica. De workshop stelt deelnemers instaat de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen, om de kenmerken van digitale records te identificeren en om op een kosteneffectieve manier te beginnen met het beheren van digitale records.
Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad, president van CARBICA, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat deze workshop ons niet alleen essentiële kennis biedt over de vereisten van digitalisering, maar ons ook een uitstekende gelegenheid geeft om ideeën uit te wisselen met onze collega's uit de regio. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken die de opening heeft gedaan stelt dat de snel evoluerende technologie, de manier transformeert waarop kennis wordt bijgebracht en opgenomen. Hij doelt op bijvoorbeeld het onderwijssysteem, de handel en industrie in communicatie en ook de manier waarop wij als overheidsinstellingen de informatie beschikbaar stellen aan het publiek.
Verder geeft de bewindsman aan dat deze workshop wordt gehouden op een moment dat de regering van Suriname op weg is om haar publieke diensten te verbeteren, door haar archieven te digitaliseren om hen in staat te stellen hun diensten beter af te kunnen handelen en verantwoording af te leggen aan het publiek. “In verband hiermee digitaliseert het ministerie van Binnenlandse Zaken de personeelsdossiers van overheidsinstellingen. Meest recent heeft de burgerlijke stand ook de elektronische identiteitskaart in Suriname geïntroduceerd”.
Met al deze digitaliseringsprojecten geïnitieerd en ontwikkeld door de overheid, is het verplicht om ervoor te zorgen dat aan de vereiste voorwaarden voor digitaliseringen wordt voldaan. “Als we dit in overweging nemen, moeten we proactief optreden als overheid bij het herkennen van de uitdagingen en bij het ontwikkelen van een beleid of een routekaart om onze bestemming te bepalen. Om dit te doen, moeten we eerst het bewustzijn van onze medewerkers verhogen en hen beter van de nodige kennis voorzien”, aldus de minister.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

Workshop CARBICA identificeren digitale records op kosteneffectieve manier

De opening van de pre-conferentie workshop ‘Digital Records Management’ van de elfde regionale archiefconferentie, de Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) X1, heeft vandaag plaatsgevonden in hotel Torarica. De workshop stelt deelnemers instaat de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen, om de kenmerken van digitale records te identificeren en om op een kosteneffectieve manier te beginnen met het beheren van digitale records.
Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad, president van CARBICA, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat deze workshop ons niet alleen essentiële kennis biedt over de vereisten van digitalisering, maar ons ook een uitstekende gelegenheid geeft om ideeën uit te wisselen met onze collegas uit de regio. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken die de opening heeft gedaan stelt dat de snel evoluerende technologie, de manier transformeert waarop kennis wordt bijgebracht en opgenomen. Hij doelt op bijvoorbeeld het onderwijssysteem, de handel en industrie in communicatie en ook de manier waarop wij als overheidsinstellingen de informatie beschikbaar stellen aan het publiek.
Verder geeft de bewindsman aan dat deze workshop wordt gehouden op een moment dat de regering van Suriname op weg is om haar publieke diensten te verbeteren, door haar archieven te digitaliseren om hen in staat te stellen hun diensten beter af te kunnen handelen en verantwoording af te leggen aan het publiek. “In verband hiermee digitaliseert het ministerie van Binnenlandse Zaken de personeelsdossiers van overheidsinstellingen. Meest recent heeft de burgerlijke stand ook de elektronische identiteitskaart in Suriname geïntroduceerd”.
Met al deze digitaliseringsprojecten geïnitieerd en ontwikkeld door de overheid, is het verplicht om ervoor te zorgen dat aan de vereiste voorwaarden voor digitaliseringen wordt voldaan. “Als we dit in overweging nemen, moeten we proactief optreden als overheid bij het herkennen van de uitdagingen en bij het ontwikkelen van een beleid of een routekaart om onze bestemming te bepalen. Om dit te doen, moeten we eerst het bewustzijn van onze medewerkers verhogen en hen beter van de nodige kennis voorzien”, aldus de minister.

Paramaribo, 25 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUTImage attachmentImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Commentaren

Faa'izah M Katjoeng

Kan iemand me zeggen of als je i.d kaart geldig is moet je dan tog een andere laten mkn

Rinia Asalobie Nicole Asalobie Veronique Asalobie Afraisa Asa

Alleen maar oplichtery om geld uit mensen hun zakken te halen.dn zeggn zovelen vn deze pres werkt.me marssss

Mustafa Natthoe

Zodra je shie eind van de maand ey doro,Zie je gelijk een ander MPP uitgave weer dat je een deel aan de staat moet gaan afstaan en weer voor iets onnodig!!!

James Bree 🤣🤣 succes

Melany Amatsahlan

Munish Balak

Agnetha Doelmoengin

Als j id kaart ( pvc material) nog jarrn geldig is ben je toch verplicht je e- id te laten makn?????

Dheeraj Biharie Resa Ramadhin Marcha Kajafas

Bij cbb terecht of elders?

Hoelang is de e-id geldig? Dat is belangrijk. Want de huidige id is eerste keer 5 jaar geldig en daarna 10 jaren

Geld dat ook voor de a o v jers?

Wicky Tooknauth

RK Karso

Weer een systeem om geld uit ons zak

Leena Gangadien Leena

Roe Bina

Edith Plein

Stacy Ysb we kunnen gaan makn

PHAGWA TOESPRAAK 2019 ... Zie meerZie minder

PHAGWA TOESPRAAK 2019

Subh Holi ... Zie meerZie minder

Subh Holi

Commentaren

Goedendag er gaat namelijk een fake foto rond hoor wilt u dit met de gemeenschap delen

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

Commentaren

waar van lelydorp word de nieuwe id kaart gemaakt

Hb je betaalt

Shamkisoor Bhoelai

Murielle Asinga Nails

Moet je e uittreksel ofzo meenemen om e nwe te maken of alleen de oude id kaart?

Matthew Boschmans

Hoi

Hoe weten wij dt ht vervallen is

Hb je id al gemaakt

Al is je id nog niet vervallen?kan er gelijk een e-ID gemaakt worden??

Hoe lang geld een iD kaart hoe weet je dat wanneer het verval want staat niet aangegeven

Hoe lang is ht geldig

Monica Djojoastro

Giorgio

Joey Kliwon Bakri check dja

Hoeba Soeshma

Darren Fung A Loi

75 srd voor een ID ?????

Heh

Moet er betaald worden voor een id

Gine Tjie

Suraj Kanhai

Dean Ralim lees hier

Persbericht

Suriname gastheer van elfde regionale archiefconferentie

“Archives at Risk: Preserving Caribbean Heritage” is het thema van de CARBICA XI conferentie die in Suriname van 25 t/m 28 maart 2019 in Hotel Torarica wordt gehouden. De organisatie ligt in handen van het Nationaal Archief Suriname (Ministerie van Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de Caribische Archieforganisatie (the Caribbean Branch of the International Council on Archives- CARBICA). Tijdens deze conferentie zal de algemene leden vergadering onder andere een nieuw CARBICA-bestuur kiezen. De huidige voorzitter van CARBICA, mw. R.Tjien Fooh- Hardjomohamad (de Nationale Archivaris van Suriname) zal haar bestuurstermijn afsluiten (2015- 2018) en de voorzittershamer overdragen aan haar opvolger.
Er zullen diverse panels en ronde tafel discussies worden gehouden over de fysieke - en intellectuele uitdagingen, waarmee archiefinstellingen en andere erfgoedinstellingen geconfronteerd worden in de regio. Voorafgaand aan de conferentie zal een 'Digital Record Management' workshop worden georganiseerd. Deze workshop stelt deelnemers onder andere in staat om de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen. Daarnaast stelt het in staat de kenmerken van digitale documenten te identificeren en op een effectieve manier een aanvang te maken met het beheer van digitale gegevens. De workshop zal worden verzorgd door James Lowry (Lecturer University of Liverpool Centre for Archive Studies) en Sonia Black (Campus Records Manager and Adjunct Lecturer, University of the West Indies, Mona). Een andere workshop die door CARBICA wordt aangeboden betreft de vorming van gemeenschapsarchieven en heeft als thema ‘Community Archives: Capturing & Preserving Community Memory'. Deze workshop wordt verzorgd door Stanley Griffin (Lecturer University of the West Indies, Mona Campus) en Aparna Tandon (Coördinator, International Programme on Disaster Risk Management & Project Specialist at International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property- ICCROM).
De CARBICA XI conferentie zal worden bijgewoond door experts uit Bermuda, Jamaica, Grenada, Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados, Belize, Curaçao, USA en Engeland. Het Nationaal Archief Suriname roept alle geïnteresseerden op om deel te nemen aan deze bijzondere regionale archief conferentie, die voor het eerst in Suriname wordt gehouden. Voor deelname kunnen geïnteresseerden een bericht sturen naar het email adres: nas@homeaffairs.gov.sr

Paramaribo, 18 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Commentaren

waarom niet per DigiD?

PERSBERICHT

Voorlopig 14 BvB’s voor aanvragen e-ID

Van de 42 Bureau’s voor Burgerzaken landelijk zijn 14 volledig aangesloten aan het e-ID systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BvB’s vanaf 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID kaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza)en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) doet er alles aan om de BvB’s die nog niet voorzien zijn van het e-ID systeem binnen afzienbare tijd daarover te doen beschikken, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van CBB.

Het gaat hierbij om de BvB’s Flora, Combé,Kwatta, Lelydorp, La Vigilantia, Meerzorg, Gronigen, Nw. Nickerie, Henar, Corantijn, Friendship, Albina, Brokopono Centrum en Atjonie. De ID-plichtige burgers van de overige BvB’s worden middels een afgebakende lijst verwezen naar één van de 14 BvB’s.

De zaterdaagse dienstverlening bij de BvB’s Flora, Combé, Centrum en Pad van Wanica houdt in dat burgers van alle districten terecht kunnen op deze BvB’s voor diensten z.a. uittreksels, nationaliteitsverklaringen, paspoortaanvragen enz. Aangezien slechts twee (2) van de vier (4) BvB’s die op de zaterdag open zijn en van een ID-Booth zijn voorzien, zal er voorlopig geen aanmaak van e-ID kaarten op de zaterdag plaatsvinden.

De launch van de e-ID en de opening van de Print House hebben op vrijdag 15 maart plaatsgevonden op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De Vice-president Ashwin Adhin en minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mochten als eerst over hun e-ID beschikken tijdens deze plechtigheid. Ook de oudste en jongste ID-gerechtigde burger van Paramaribo hebben hun identiteitskaart in ontvangst genomen. Het gaat om Ferdinand Richenel Alexander (103 jr) en Mercedes Tjon Soe Tsoi (16jr).

Paramaribo, 17 maart 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

Commentaren

Shanti Dihal

Bhima Soerdien

Jo-Ann

Valencia Agoes

Murielle Asinga Nails

En de mensen die naar een ander wijk moeten om hun E id te maken Moeten ze uitreksel.meenemen ofzo van hun wijk kantoor of gebeurd alles gewoon op 1plaats? Er moet genoeg en goed info naar buiten komen.want als bepaalde mensen v saramacca naar kwatta moeten,is een afstand en strax hoor j wat j allemaal moet meenemen,dus terug voor die dag. Liever alle info goed en duidelijk Zodat wanneer men gaat,niet terug hoeven naar hun wijk kantoor voor andere bescheiden voor die e id

PERSBERICHT

Voorlopig 14 BvB’s voor aanvragen e-ID

Van de 42 Bureau’s voor Burgerzaken landelijk zijn 14 volledig aangesloten aan het e-ID systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BvB’s vanaf 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID kaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza)en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) doet er alles aan om de BvB’s die nog niet voorzien zijn van het e-ID systeem binnen afzienbare tijd daarover te doen beschikken, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van CBB.

Het gaat hierbij om de BvB’s Flora, Combé,Kwatta, Lelydorp, La Vigilantia, Meerzorg, Gronigen, Nw. Nickerie, Henar, Corantijn, Friendship, Albina, Brokopono Centrum en Atjonie. De ID-plichtige burgers van de overige BvB’s worden middels een afgebakende lijst verwezen naar één van de 14 BvB’s.

De zaterdaagse dienstverlening bij de BvB’s Flora, Combé, Centrum en Pad van Wanica houdt in dat burgers van alle districten terecht kunnen op deze BvB’s voor diensten z.a. uittreksels, nationaliteitsverklaringen, paspoortaanvragen enz. Aangezien slechts twee (2) van de vier (4) BvB’s die op de zaterdag open zijn en van een ID-Booth zijn voorzien, zal er voorlopig geen aanmaak van e-ID kaarten op de zaterdag plaatsvinden.

De launch van de e-ID en de opening van de Print House hebben op vrijdag 15 maart plaatsgevonden op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De Vice-president Ashwin Adhin en minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mochten als eerst over hun e-ID beschikken tijdens deze plechtigheid. Ook de oudste en jongste ID-gerechtigde burger van Paramaribo hebben hun identiteitskaart in ontvangst genomen. Het gaat om Ferdinand Richenel Alexander (103 jr) en Mercedes Tjon Soe Tsoi (16jr).

Paramaribo, 17 maart 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

Commentaren

Tarique Boedhoe

Jim Shakir

Santrousia Hindori-somowidjojo.

Audrey Koenders

Wat heb je allemaal nodg om die nieuw id kaart te gaan laten maken? Behalve 75srd

Stephan Hardjopawiro

Anushka Rambaran

Rachel Amatmoekrim

Shivanie Boedhoe

Anasthasa Sher Spier Diane Milly Herman Sanro MyRa Siërra Kartopawiro Meri Wongsosoeparto

Engracia Kromokarijo-Poerwoatmodjo Guirmo Kromokarijo Corry Dalinem Poerwoatmodjo-Dipoikromo Rosano Poerwoatmodjo Jair Kartataroeno

Kenny Sedoc

Fione Nadiwirja Roffiëra SC Nawi Anasthasa Sher Spier Pedro Ella Menhard

Marvin Mangoenwirono

Samantha Wongsoredjo

IrNa Alimisi

Sasero Lee

Ishwari Autar Changoer kijk

Mercedes Tjon Soe Tsoi wt doet j naam hier😂😂jongste ID houder

Shirley Monkou Monkou Lornette Renatte

Sh alista Shamilia Widjojo

Roxanna Pawiroredjo

Moesredjo Ariano

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

The Custom Facebook Feed plugin